PIG-PIB o ropie naftowej i gazie ziemnym na Konferencji "Energy, Fuels, Environment 2020"

Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Katedra Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej byli organizatorami międzynarodowej Konferencji "Energy, Fuels, Environment 2020", która odbyła się w dniach 1–4 grudnia 2020 r. w formie interaktywnej.

W konferencji wziął udział pracownik naszego Instytutu – dr Krystian Wójcik, który wygłosił referat „Oil and gas in Poland: licensing procedures and petroleum prospectives in 2021”, reprezentując szerokie grono autorów z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej PIG-PIB oraz Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zajmujących się problematyką węglowodorów w Polsce.

Referat „Oil and gas in Poland: licensing procedures and petroleum prospectives in 2021”


Referat został wygłoszony w ramach „Mini-symposium Joint Ventures. Industry – Science – Energy and Fuel Technologies”, a jego celem było przedstawienie aktualnych procedur udzielania koncesji węglowodorowych w Polsce oraz prezentacja perspektyw naftowych w naszym kraju, a szczególnie możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów i funkcjonowania rynku naftowego po pandemii.

Zapotrzebowanie, wydobycie i zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce

Zapotrzebowanie, wydobycie i zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce|

Obszary dedykowane do piątej rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce, planowanej w 2021 r.

Obszary dedykowane do piątej rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce, planowanej w 2021 r.

Informacje na temat perspektyw naftowych w Polsce, a także procedur udzielania koncesji i obszarów przetargowych można znaleźć w broszurach reklamowych oraz artykule informacyjnym w Przeglądzie Geologicznym, dostępnych na stronie internetowej: www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe/publikacje.html

Informacje na temat perspektyw naftowych w Polsce, a także procedur udzielania koncesji i obszarów przetargowych można znaleźć w broszurach reklamowych oraz artykule informacyjnym w Przeglądzie Geologicznym, dostępnych na stronie internetowej: www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe/publikacje.html

Z powodu pandemii koronawirusa, konferencja Energy, Fuels, Environment 2020 miała charakter interaktywny. Taka forma konferencji wymaga szczególnych przygotowań technicznych…

Z powodu pandemii koronawirusa, konferencja Energy, Fuels, Environment 2020 miała charakter interaktywny. Taka forma konferencji wymaga szczególnych przygotowań technicznych…

Podstawowym celem konferencji Energy, Fuels, Environment 2020 było wyeksponowanie interdyscyplinarności nauki i techniki w zakresie paliw i energii. Jednym z jej tematów była polityka energetyczna i ekologiczna – uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki paliwami i energią, związki energetyki z rozwojem gospodarki kraju oraz rola państwa w kształtowaniu rozwoju rynków paliw i energii. Nową formą wymiany idei było minisympozjum pt. „Wspólne przedsięwzięcia Przemysł – Nauka – Technologie energetyczne i paliwowe”, które inicjowało współpracę pomiędzy ośrodkami przemysłowymi i naukowymi na rzecz wspólnych projektów naukowo-wdrożeniowych, wychodzących naprzeciw współczesnym problemom, zagrożeniom i wyzwaniom z zakresu energetyki.

Na konferencji nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Rządu RP: wykład otwierający „Green Deal opportunities and challenges” wygłosił Pan Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska. W sumie wygłoszono ponad 110 referatów, które cieszyły się zainteresowaniem kilkuset uczestników.

Referat „Oil and gas in Poland: licensing procedures and petroleum prospectives in 2021” został zaprezentowany w ramach realizacji zadania państwowej służby geologicznej pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż – etap III”, finansowanego przez NFOŚiGW. Abstrakt tego oraz pozostałych referatów konferencyjnych można znaleźć na stronie internetowej konferencji pod adresem: ef-conference.agh.edu.pl/program.

Zdjęcia i tekst: Krystian Wójcik