PIG-PIB o przyszłości poszukiwań naftowych w Polsce na konferencji ICGreenDeal2020

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk był organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020)”, która odbyła się wirtualnie w dniach 14–16 grudnia 2020 r. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia wpisujące się w strategie na rzecz Zielonego Ładu, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów gospodarki wykorzystujących wodę i surowce mineralne. Wśród głównych zagadnień były poruszane m.in. aspekty zrównoważonego zarządzania i wykorzystania krajowych złóż surowców mineralnych, transformacji w kierunku czystej energii oraz niezbędnych zmian legislacyjnych, które powinny doprowadzić do optymalnego wykorzystania krajowych zasobów energetycznych.

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników, podczas 14 sesji tematycznych wygłoszono prawie 100 referatów i zaprezentowano ponad 60 posterów. Szczegółowe informacje o konferencji ICGreenDeal2020, jej zakres tematyczny i program, można znaleźć na stronie internetowej.

W konferencji brał udział również pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr Krystian Wójcik, który wygłosił referat pt. „Transformacja energetyczna: zrównoważone zarządzanie i wykorzystanie krajowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego” w ramach sesji “Raw materials and waste”, poprowadzonej przez prof. dr hab. Krzysztofa Szamałka (PIG–PIB) i prof. dr hab. inż. Marię Włodarczyk-Makułę (Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej).

wojcik1

Celem referatu było zaprezentowanie kondycji i przyszłości poszukiwań naftowych w kontekście transformacji energetycznej i założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Czy aktualne procedury udzielania koncesji węglowodorowych zapewniają Rzeczpospolitej Polskiej optymalną kontrolę nad rynkiem ropy naftowej i gazu ziemnego, możliwość intensyfikacji lub ograniczenia poszukiwań i wydobycia? Czy konieczne są zmiany legislacyjne w tym aspekcie? Czy są perspektywy nowych odkryć złóż węglowodorów i czy będzie możliwa ich eksploatacja? Te i inne pytania były nie tylko przedmiotem referatu, ale stanowią ważne zagadnienie w trwającej obecnie dyskusji na temat przyszłości sektora naftowego w Polsce.

 

wojcik2

Optymalne wykorzystane własnych surowców energetycznych poprzez m.in. utrzymanie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze źródeł krajowych na dotychczasowym poziomie oraz poszukiwanie nowych złóż jest jednym z głównych kierunków Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

 

wojcik3

Dwie drogi udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce – przetarg organizowany corocznie przez organ koncesyjny (ministerstwo właściwe ds. środowiska) i przetarg inwestorski/open door.

 

wojcik4

Obszary dedykowane do czwartej (zakończonej) i piątej (planowanej w 2021 r.) rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce oraz inne obszary perspektywiczne pod względem możliwości odkrycia nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wytypowane przez państwową służbę geologiczną.

 

wojcik5

 

Informacje na temat perspektyw naftowych w Polsce, a także procedur udzielania koncesji i obszarów przetargowych można znaleźć w broszurach reklamowych oraz artykule informacyjnym w Przeglądzie Geologicznym, dostępnych na stronie internetowej: https://www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe/publikacje.html.

Referat „Transformacja energetyczna: zrównoważone zarządzanie i wykorzystanie krajowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego” został zaprezentowany w ramach realizacji zadania państwowej służby geologicznej pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż – etap III”, finansowanego przez NFOŚiGW.

Zdjęcia i tekst: Krystian Wójcik

logotyp nfosigw