Dr hab. Stanisław Zbigniew Mikulski został profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych

Pan Profesor otrzymał tytuł postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 4 stycznia 2021 r. Uroczyste wręczenie nominacji odbędzie się w terminie późniejszym. 

Profesor Stanisław Z. Mikulski w 1985 roku ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie geologii ze specjalnością geologia stratygraficzno-poszukiwawcza. Stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii nadała mu w 1997 r. Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie na podstawie rozprawy pt. „Mineralizacja scheelitowa i złotonośna w osłonach metamorficznych intruzji kłodzko-złotostockiej”, a stopień doktora habilitowanego w 2008 r., Rada Naukowa PIG-PIB na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „The late Variscan gold mineralizations in the Kaczawa Mountains, Western Sudetes”.

mikulski stanislaw pw small

Prof. dr hab. Stanisław Z. Mikulski

Najważniejsze osiągnięcia naukowe prof. S.Z. Mikulskiego są związane z problematyką szeroko rozumianej geologii złóż rud metali występujących w różnych formacjach metalogenicznych w Polsce. Szczególnym osiągnięciem w dorobku naukowym Profesora są prace związane z występowaniem złota pierwotnego, w których stwierdził liczne paragenezy mineralne oraz nowe typy genetyczne mineralizacji złota dotychczas nieopisane z obszaru Polski. Istotne są także jego kompleksowe prace i charakterystyki geochemiczno-mineralogiczne mineralizacji REE, Mo-W-Cu, Zn-Pb, Ni oraz Sn w różnych typach złóż w Polsce.

W pracy naukowej Profesora, w ciągu ostatnich dwóch dekad, ważne były także badania geochronologiczne w zakresie wieku izotopowego siarczków (metodą Re-Os) oraz geochronologii (U-Pb) skał magmowych, które pozwoliły na kompleksowe odtworzenie sekwencji zdarzeń i genezy różnych pod względem obecności głównych metali (Au-As-Cu-Fe, Mo-Cu-W, Cu-Ag) złóż i mineralizacji siarczkowych w Polsce. Badania te umożliwiły opracowanie nowoczesnych modeli geotektonicznych oraz sukcesji formowania się złóż rud metali, m.in. dla orogenicznych, porfirowych i epitermalnych złóż złota, porfirowych złóż molibdenu i wolframu oraz złóż cechsztyńskiej formacji miedzionośnej w Polsce.

Ważne w dorobku naukowym Profesora są opracowania w zakresie oceny perspektyw surowcowych złóż rud metali (Zn-Pb, Au, Mo-W-Cu, Sn, Ni) i REE w Polsce, a także określenie zawartości w nich pierwiastków krytycznych oraz szczegółowa identyfikacja ich nośników mineralnych. Warto podkreślić, że istotna część prac ma znaczenie dla rozpoznania potencjału złożowego wybranych obszarów, a także sprzyja doskonaleniu metod poszukiwań złóż w obszarach zakrytych w Polsce.

Pan Profesor jest naukowcem cieszącym się uznaniem, co wyraża się m.in. jego uczestnictwem we wspólnych pracach badawczych z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, członkostwem w prestiżowych organizacjach naukowych (SGA - Society for Geology Applied to Mineral Deposits, IAGOD - International Association on the Genesis of Ore Deposits, SEG - Society of Economic Geologists, EUG - European Association of Geochemistry, PTMin - Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i PTG - Polskie Towarzystwo Geologiczne), obecnością w komitetach naukowych organizacji (PAN) oraz międzynarodowych i krajowych konferencji surowcowych, członkostwem w redakcjach czasopism naukowych, a także wygłoszeniem zapraszanych referatów na międzynarodowych konferencjach surowcowych.

Na dorobek Profesora składa się ponad 230 opublikowanych prac naukowych w tym 30 publikacji indywidualnych i ponad 200 współautorskich, a także ponad 100 niepublikowanych opracowań i ekspertyz z zakresu geologii surowcowej. Czasopisma naukowe, w których ukazały się artykuły oraz cytujące je prace obejmują prestiżowe zagraniczne czasopisma geologiczne. Profesor był redaktorem kilku naukowych publikacji monograficznych oraz recenzentem w przewodach habilitacyjnych (4) i doktorskich (7) oraz artykułów (>50) w renomowanych międzynarodowych czasopismach z IF.

Do osiągnięć Profesora w zakresie kształcenia i wychowania kadry naukowej należy zaliczyć promotorstwo 3 doktoratów. Jeden został zakończony przyznaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, a pozostałe są w trakcie realizacji. Był współpromotorem 9 prac magisterskich ze specjalności geologii złóż prowadzonych we współpracy naukowej PIG-PIB z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził szkolenia z zakresu mikroskopii kruszców, prospekcji surowcowej i geochemicznej m.in. dla pracowników Instytutu, studentów UW oraz pracowników z przedsiębiorstw geologicznych.

Pan Profesor prowadził także działalność w zakresie popularyzowania i propagowania tematyki złóż rud metali poprzez pisanie artykułów popularnonaukowych, broszur oraz wygłaszanie referatów skierowanych do szerokiego grona odbiorców w tym i poprzez udział w audycjach radiowych propagujących naukę w zakresie złóż złota i metali w Polsce i na świecie.

Od kilkunastu lat współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m.in. z Uniwersytetem Stanowym Kolorado w Fort Collins (badania izotopowe Re-Os), z Narodowym Uniwersytetem Australijskim w Canberra (badania izotopowe U-Pb) oraz Uniwersytetem Warszawskim (badania: surowcowe, inkluzji fluidalnych i w mikroobszarze). W swej pracy zawodowej prowadził również badania surowcowe za granicą, m.in. w: Górach Ałtaju w Mongolii, Kazachstanie, Kirgistanie, Masywie Centralnym we Francji, Karpatach w Rumunii, USA, Andach w Argentynie, Chile oraz Rosji i Chinach.

Kierował ponad 20 dużymi projektami badawczymi w zakresie poszukiwań i badań złóż rud metali w Polsce finansowanymi z różnych źródeł (m.in. KBN, NCN, NFOŚiGW, krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze), a także był krajowym koordynatorem w dużych międzynarodowych projektach badawczych (m.in. UNESCO IGCP-273, IGCP -484, IGCP -514; GEOCOD-GeoFrance 3D, FRAME w ramach H2020) i programach naukowych (AIRIE Program z CSU oraz z RSES ANU). Profesor ma doświadczenie i umiejętności w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane ze środków pozyskiwanych na drodze konkursów oraz w ramach ekspertyz dla sektora gospodarczego. Bardzo istotną cechą tych badań jest ich aspekt aplikacyjny oraz podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi z sektora górniczego.

Prof. S.Z. Mikulski był przez dwie kadencje (2008-2013r.) sekretarzem Polskiego Narodowego Komitetu IGCP w ramach UNESCO oraz krajowym przedstawicielem-korespondentem (2004-2012r.) w międzynarodowej organizacji geologów zajmujących się problematyką złota (GOLD LIAISON GROUP). W ramach europejskich służb geologicznych (EGS) jest od 2013r. ekspertem w Mineral Resources Expert Group (MREG). W 2017 r. został wybrany na członka Rady w międzynarodowej organizacji naukowej SGA (kadencja 2018-2021). Jest członkiem Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnym PAN (kadencje: 2016-2020 r., 2020-2024 r.).

Za działalność naukową otrzymał: w 2003 r. złotą odznaką SGA za aktywność naukową i organizacyjną, w 2006 r. i 2014 r. indywidualne nagrody specjalne Dyrektora PIG-PIB (za sukcesy naukowe w realizacji tematów oraz za najlepszą publikację w czasopismach z listy filadelfijskiej), a w 2015 r. nagrodę za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz Instytutu (nagroda zespołowa oraz nominacja do nagrody ministra za opracowanie pt. „Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1:200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego”).

Profesor pełnił funkcje kierownicze w PIG-PIB, był m.in. kierownikiem Zakładu Geologii Gospodarczej (2005-2006r.), Programu Surowce Mineralne (2012-2013r.) oraz sekretarzem naukowym PIG-PIB, (2013-2016r.). Był także przewodniczącym zespołu w PIG-PIB d.s. oceny parametrycznej jednostek naukowych MNiSW (2016-2017r.). Jest członkiem kapituły Honorowej Złotej Odznaki PIG (2008-2012r. i 2017 r.-dziś).

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi otrzymanej nominacji!