Żegnamy Ś.P. Dr Janusza Kopika

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w dniu 29 stycznia 2021 roku w wieku 90 lat Ś.P. Doktora Janusza Kopika, wieloletniego pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego.

Dr Janusz Kopik całe życie zawodowe związał z Państwowym Instytutem Geologicznym, w którym pracował od 1950 roku, w Zakładzie Stratygrafii, Tektoniki i Paleogeografii oraz w Muzeum Geologicznym. Prowadził prace naukowe z zakresu paleontologii, biostratygrafii i litostratygrafii. Specjalizował się w badaniach mikrofaunistycznych - otwornic i małżoraczków oraz makrofaunistycznych - amonitów i małży z osadów jurajskich. Na podstawie fauny amonitowej stworzył stratygraficzny schemat epikontynentalnych osadów jury. Prowadził również szczegółowe badania taksonomiczne amonitów ze Spitsbergenu.

Był autorem licznych monografii i współautorem prac naukowych m.in. Budowy geologicznej Polski – Stratygrafia mezozoiku – Jura, Katalogu i Atlasu skamieniałości mezozoiku.

Jego badania przyczyniły się do rozpoznania budowy geologicznej Polski i uściślenia wieku osadów jurajskich, co ma znaczący wpływ na dzisiejsze badania i poszukiwania surowcowe.

Dla kolejnego pokolenia badaczy mezozoiku był nauczycielem i mentorem, którego dorobek jest aktualny i ceniony.

Po przejściu na emeryturę pozostawał nadal aktywny zawodowo, prowadził badania naukowe, publikując w 2006 roku monografię dotyczącą taksonomii batońskich amonitów, a w 2009 roku współuczestniczył w tworzeniu tabeli stratygraficznej Polski.

Odszedł wybitny badacz mezozoiku, o wyjątkowej pasji i zapale do pracy w geologii, a przy tym człowiek niezwykle skromny, przyzwoity i przyjazny.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 lutego 2021 r. na cmentarzu Wolskim, ul. Wolska 180/182 o godz. 14.00, brama główna.