Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej na kwiecień i maj 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku nie prognozuje się wystąpienia stanu zagrożenia hydrogeologicznego o zasięgu regionalnym. Przewiduje się, że na obszarze kraju zjawisko niżówki hydrogeologicznej będzie występować jedynie lokalnie, w szczególności w obrębie województw:  - warmińsko-mazurskiego, - wielkopolskiego, - mazowieckiego, - śląskiego, - podlaskiego, - pomorskiego - i lubelskiego.

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. Tym niemniej jest wysoce prawdopodobne w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach, że w obrębie województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i śląskiego mogą znaleźć się obszary, na których wystąpi brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Przewiduje się, że sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na kwiecień 2021 r.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na kwiecień 2021 r.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na maj 2021 r.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na maj 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

Przewiduje się, że w okresie kwiecień-maj 2021 r. niżówka hydrogeologiczna może występować lokalnie na obszarze kraju, w tym przede wszystkim w obrębie województw: - warmińsko-mazurskiego, - wielkopolskiego, - mazowieckiego, - śląskiego, - podlaskiego, - pomorskiego - i lubelskiego.

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej mogą pojawić się lokalne trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny.

Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na terenie kraju będzie dochodzić do sytuacji, w której stan wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNO-SNG, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z wielolecia. Jednak takie położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

Sytuacja hydrogeologiczna prognozowana na okres od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na kwiecień 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w kwietniu 2021 r.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na maj 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w maju 2021 r.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r.

Okładka prognoza hydrogeologiczna na marzec 2021 rok