Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii"

W dniach 15-16 kwietnia 2021 r. odbyła się w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB w formie on-line X Ogólnopolska Konferencja "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii". Stanowiła ona kolejne cykliczne wydarzenie naukowe organizowane od 2001 r. przez pracowników PIG-PIB, a zarazem członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego.

Bieżąca X konferencja pierwotnie planowana była stacjonarnie w Kielcach, jednak z uwagi na czas pandemii odbyła się w formie online z siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie.

petrominq

Uczestnicy konferencji

Celem całego cyklu konferencji była prezentacja znaczenia badań petrologicznych, mineralogicznych i geochemicznych w geologii. Cykliczne spotkania pozwalają na przedstawienie wyników przeprowadzanych badań, prezentację osiągnięć naukowych uczestników oraz dyskusję poruszanych zagadnień w gronie specjalistów petrologów i mineralogów na przestrzeni dwóch dekad XXI wieku. Materiały wystąpień konferencji całego cyklu konferencji zamieszczone są w bibliografii.

Do czynnego i biernego udziału w X konferencji zgłosiło się 65 uczestników z różnych jednostek naukowych Polski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy) oraz urzędów państwowych i instytucji przemysłowych.

W ramach cyklu konferencji organizatorzy zaproponowali szereg zagadnień, ujętych w następujące bloki tematyczne:

 • I – Procesy diagenetyczne / Analiza cech zbiornikowych,
 • II – Procesy sedymentacyjne / Źródła materiału detrytycznego,
 • III – Krążenie fluidów / Oddziaływanie na skały,
 • IV – Petrografia i geochemia materii organicznej,
 • V – Procesy hydrotermalne / Tworzenie złóż,
 • VI – Procesy magmowe / Procesy metamorficzne,
 • VII – Badania izotopowe / Badania geochemiczne,
 • VIII – Metody analityczne / Eksperymenty,
 • IX – Petrologia w projektach interdyscyplinarnych.

Z tych bloków – w trakcie bieżącej X Konferencji przedstawione prezentacje objęły siedem zagadnień. W pierwszym dniu obrad poruszono następujące tematy (w kolejności wystąpień na konferencji):

 • Procesy magmowe / Procesy metamorficzne (VI – 3 referaty),
 • Metody analityczne/ Eksperymenty (VIII – 3 wystąpienia),
 • Badania izotopowe / Badania geochemiczne (VII – 2 referaty).

W drugim dniu konferencji rozpatrywano zagadnienia dotyczące:

 • Procesów diagenetycznych i Analizy cech zbiornikowych (I – 6 referatów),
 • Procesów sedymentacyjnych (II – 1 wystąpienie),
 • Petrografii i geochemii materii organicznej (IV – 1 referat).

W ramach oddzielnej sesji zaprezentowano 5 posterów o zróżnicowanej tematyce.

W sumie w czasie dwudniowej konferencji on-line wygłoszono 1 wykład, 17 referatów i przedstawiono 5 prezentacji posterowych. Odbyło się 7 sesji tematycznych i oddzielna sesja posterowa. Dyskusje zostały przeprowadzone w trakcie oddzielnych paneli po blokach tematycznych.

Prezentowane referaty i postery objęły swym zakresem zarówno obszar Polski, jak i inne rejony świata. Pokazały bogate spektrum metodyczne oraz możliwości zastosowania badań mineralogiczno-petrograficznych w geologii. Krótkie abstrakty niektórych prezentacji autorskich zgłoszonych na konferencję są opublikowane w materiałach konferencyjnych on-line. Publikacje po-konferencyjne w formie specjalnego bloku ukażą się w „Przeglądzie Geologicznym” (2021, vol. 69, nr. 6: 15 manuskryptów, w przygotowaniu).

Tekst: K. Jarmołowicz-Szulc

 

Bibliografia

Ogólnopolska Konferencja Badania Petrologiczne i Mineralogiczne w Geologii

 • I Ogólnopolska Konferencja (2001) Przegląd Geologiczny 49 (4): 335-354.
 • II Ogólnopolska Konferencja (2005) Przegląd Geologiczny 53 (3): 246-269; Przegląd Geologiczny 53 (4): 333-351.
 • III Ogólnopolska Konferencja (2007) Przegląd Geologiczny 55( 4): 281-309.
 • IV Ogólnopolska Konferencja (2009) Przegląd Geologiczny 57( 4): 294-349.
 • V Ogólnopolska Konferencja (2011) Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 444:1-198.
 • VI Ogólnopolska Konferencja (2013) Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 446:1-90.
 • VII Ogólnopolska Konferencja (2015) Mineralogia –Special Papers vol. 44: 17-118.
 • VII Ogólnopolska Konferencja (2015) Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 464: 1-90.
 • VIII Ogólnopolska Konferencja (2017) Mineralogia –Special Papers vol. 46: 1-65. VIII Ogólnopolska Konferencja . Abstrakty. Program: 1- 88.
 • IX Ogólnopolska Konferencja (2019) Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 469.
 • IX Ogólnopolska Konferencja (2019) Przegląd Geologiczny 67 (3): 146-208.
 • IX Ogólnopolska Konferencja (2019) Abstrakty. Program.
 • X Ogólnopolska Konferencja (2021) Abstrakty. http://bit.ly/abstraktyXkonferencja
 • X Ogólnopolska Konferencja (2021) Przegląd Geologiczny, 69 (6): w przygotowaniu.

Komitet Organizacyjny miał następujący skład:

 • dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. Instytutu,
 • dr Aleksandra Kozłowska,
 • dr Marta Kuberska,
 • mgr Anna Bagińska,
 • mgr Michał Zieliński.

Komitet Naukowy konferencji tworzyły:

 • dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. Instytutu,
 • dr Aleksandra Kozłowska,
 • dr Marta Kuberska.

Konferencje (I-V), które odbyły się w latach w latach 2001-2011, miały miejsce w Warszawie. Kolejne edycje (VI – VIII) w okresie 2013 – 2017, zorganizowane były: Leszczach k. Kłodawy, Sandomierzu i w Krakowie. IX konferencja (Warszawa, 28-29 marca 2019) odbyła się w roku jubileuszu 100-lecia istnienia Państwowego Instytutu Geologicznego.

logotyp nfosigwX Ogólnopolska Konferencja "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii" została zorganizowana w ramach projektu: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe PSG)” i sfinansowana ze środków NFOŚiGW