Rada Naukowa PIG-PIB przyznała stopień doktora habilitowanego dr. Marcinowi Dąbrowskiemu

Miło nam zakomunikować, że uchwałą nr 5/V/2021 z dnia 21 maja 2021 r. Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB jednogłośnie nadała Panu dr. Marcinowi Dąbrowskiemu z Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku.

Dr hab. Marcin Dąbrowski ukończył studia geologiczne w Instytucie Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością geologia poszukiwawcza, uzyskując w 2002 roku dyplom magisterski na podstawie pracy “PT and structural constraints on Variscan exhumation of eclogites in Śnieżnik Massif”. Dodatkowo w 2004 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra fizyki w zakresie geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim, przedstawiając pracę pt. “Numeryczne modelowanie tekstur deformacyjnych”. Stopień doktora w zakresie geofizyki otrzymał w 2008 roku w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Oslo na podstawie rozprawy “Anisotropy and heterogeneity in finite deformation - resolving vs. upscaling”.

Habilitację uzyskał po przedstawieniu cyklu sześciu powiązanych tematycznie publikacji, pt. "Modelowanie numeryczne rozwoju wybranych podatnych struktur deformacyjnych w warunkach prostego, czystego i ogólnego ścinania". Pozostałe obszary badawcze dr. hab. Marcina Dąbrowskiego obejmują tektonikę, geodynamikę oraz geomechanikę, modele mechaniczne w zastosowaniu do petrologii, geotermię, przepływy w ośrodkach porowatych i szczelinowatych oraz metody numeryczne.

Dr hab. Marcin Dąbrowski

Dr hab. Marcin Dąbrowski

W latach 2008-2012 Marcin Dąbrowski odbył staż podoktorski w Centrum Doskonałości Physics of Geological Processes (PGP) na Uniwersytecie w Oslo. W 2009 roku był koordynatorem grupy badawczej „Geodynamics group”, a w latach 2010-2012 koordynatorem grupy “Earth Materials group” w PGP. Od 2013 roku jest zatrudniony w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB we Wrocławiu. W latach 2013-2019 prowadził również badania na Uniwersytecie w Oslo.

Od 2013 roku tworzył w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB Laboratorium Modelowania Procesów Geologicznych, które zostało później włączone w skład Centrum Modelowania Procesów Geologicznych (CMPG). W kolejnych latach koordynował prace merytoryczne wrocławskiej części zespołu CMPG, który brał udział w realizacji szeregu projektów finansowanych przez NCBiR, NCN oraz Ministerstwo Środowiska. Był liderem kilkuosobowych zespołów badawczych realizujących zadania w projektach ShaleSeq i ShaleMech. Jednym z osiągnięć organizacyjnych dr. hab. Marcina Dąbrowskiego były działania związane z utworzeniem klastra obliczeniowego Neptun, który służy do wykonywania seryjnych symulacji numerycznych w CMPG. Od 2019 roku Marcin Dąbrowski jest kierownikiem Centrum Modelowania Procesów Geologicznych w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB.

Dorobek publikacyjny dr. hab. Marcina Dąbrowskiego obejmuje ponad 40 artykułów indeksowanych w bazie Web od Science. Jest autorem lub współautorem około 200 doniesień konferencyjnych, prezentowanych głównie podczas międzynarodowych konferencji. W latach 2008-2021 sporządził kilkadziesiąt recenzji prac naukowych. Przygotował też recenzję rozprawy doktorskiej procedowanej w ETH Zurich. Od 2011 roku współorganizuje sesje referatowe podczas spotkań EGU w Wiedniu, a od 2020 pełni funkcję edytora pomocniczego w redakcji czasopisma Geological Society of America Bulletin. Był promotorem pomocniczym 7 obronionych prac doktorskich oraz opiekował się 6 pracami magisterskimi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Za rozprawę doktorską otrzymał złoty medal JKM Króla Norwegii. Został również nagrodzony za działalność dydaktyczną w PGP na Uniwersytecie w Oslo. Trzykrotnie otrzymał nagrody specjalne Dyrektora PIG-PIB, w tym za całokształt działalności naukowej w 2019 roku Został też wyróżniony w kategorii Dorobek w zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska konkursie „Geologia 2019”.

Serdecznie gratulujemy Panu dr. hab. Marcinowi Dąbrowskiemu i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!