Kolejny krok do zakupu wielozadaniowego statku badawczego dla Polski

8 lipca 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podpisano list intencyjny ustalający zasady realizacji wspólnych działań umożliwiających zakup oraz utrzymanie i współużytkowanie pełnomorskiego statku naukowo-badawczego. Dzięki tej inicjatywie uczelnie oraz instytuty naukowo-badawcze resortów: Klimatu i Środowiska, Infrastruktury oraz Nauki będą miały możliwość prowadzenia badań oceanicznych, środowiskowych, geologicznych i geofizycznych.

Sygnatariuszami listu obok dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr. inż. Mateusza Damrata byli: dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. AMS – rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, Agnieszka Kruszewska – zastępca dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Krzysztof Otto – dyrektor ds. technicznych Instytutu Geofizyki PAN oraz dr hab. Sławomir Sagan – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Oceanologii PAN.

Moment podpisania listu intencyjnego ustalającego zasady realizacji wspólnych działań umożliwiających zakup oraz utrzymanie i współużytkowanie pełnomorskiego statku naukowo-badawczego. Drugi od lewej - dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat

Moment podpisania listu intencyjnego ustalającego zasady realizacji wspólnych działań umożliwiających zakup oraz utrzymanie i współużytkowanie pełnomorskiego statku naukowo-badawczego. Drugi od lewej - dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w obecności dr Piotra Dziadzio - Podsekretarza Stanu w MKiŚ, Głównego Geologa Kraju, pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej państwa, Marka Gróbarczyka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej oraz Włodzimierza Bernackiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnika rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Wiceminister Piotr Dziadzio podkreślił, iż działania podjęte na rzecz zakupu statku badawczego wymagają ogromu pracy związanej z przeprowadzeniem wielokierunkowych konsultacji dotyczących potrzeb jego wykorzystania i wyposażenia w sprzęt pokładowy, badawczy i laboratoryjny. Ważną kwestią będzie także ustalenia harmonogramu wykorzystania statku pomiędzy zainteresowanymi jednostkami. „Cieszy mnie podpisane tego listu intencyjnego, bowiem współpraca instytutów stanowi gwarancję racjonalnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie pewności realizacji zadań powierzonych pływającej jednostce naukowo-badawczej” – dodał Główny Geolog Kraju.

Pływająca jednostka naukowo-badawcza zostanie wykorzystana do prac badawczych, szkoleniowych i logistycznych, w tym obsługi stacji polarnych znajdujących się na obu biegunach oraz m.in. na potrzeby realizacji międzynarodowych zobowiązań, w tym kontraktu z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM) na eksplorację polimetalicznych siarczków masywnych w obrębie Grzbietu Śródatlantyckiego, którego część zadań, zgodnie z powierzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, realizuje Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Sygnatariusze listu intencyjnego. W pierwszym rzędzie drugi od lewej - dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat

Sygnatariusze listu intencyjnego. W pierwszym rzędzie drugi od lewej - dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat

Tekst: Agata Kozłowska-Roman, Michał Tomczak
Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska