Promujemy "Przewodnik po ścieżce geoedukacyjnej Dolina Świśliny"

23 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie (woj. świętokrzyskie) odbyła się promocja Przewodnika po ścieżce geoedukacyjnej "Dolina Świśliny”. Opracowanie powstało pod nadzorem naukowym dr hab. Anny Mader i Katarzyny Szadkowskiej z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. Istotny wkład w przygotowanie ścieżki, jak i przewodnika mieli pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, gdzie również zrodziła się idea wykonania obu projektów.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wykonane tablice objaśniające poszczególne przystanki ścieżki, a dr hab. Anna Mader, jedna z autorek opracowania, wspólnie z dr. hab. Tomaszem Kalickim prof. UJK i dr. Pawłem Przepiórą przedstawili referat pt. Przewodnik po ścieżce geoedukacyjnej Doliny Świśliny”.

Zobacz: pdf Przewodnik po ścieżce geoedukacyjnej Doliny Świśliny” (83.52 MB)

Prezentacja „Przewodnika ...”. Od lewej dr hab. Anna Mader, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, dr hab. Piotr Szrek ,Z-ca Dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju

Prezentacja „Przewodnika ...”. Od lewej dr hab. Anna Mader, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, dr hab. Piotr Szrek, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju

Świślina jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Kamiennej, a odcinek jej doliny od Zbiornika Wióry do północnego krańca miejscowości Doły Biskupie, leży w północnej części regionu świętokrzyskiego między Starachowicami i Ostrowcem Świętokrzyskim. Tędy właśnie przebiega ścieżka geoturystyczna "Dolina Świśliny", której otwarcie przewidziano na wiosnę 2022 roku.

Teren ten jest bardzo ciekawy pod względem geologicznym, gdyż można tu zobaczyć skalny zapis blisko 400 milionów lat. W obrębie skał triasowych permsko-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich występują starsze utwory dewonu, stanowiące jądro fałdu godowskiego. Brzegi doliny przykrywa miąższa pokrywa lessowa. Złożona budowa geologiczna znalazła odzwierciedlenie w georóżnorodności tego odcinka doliny. Na odcinku o długości 5 km można podziwiać skały różnego wieku: od dolnodewońskich po środkowotriasowe i czwartorzędowe. Odsłonięcia tych skał stanowią poszczególne przystanki ścieżki geoedukacyjnej. W niektórych miejscach w skałach zachowały się skamieniałości, którymi są zarówno muszle mięczaków morskich, jak również tropy wczesnotriasowych płazów i gadów. Kolekcja tropów należy do największych w Europie.

Do współpracy przy realizacji projektu ścieżki geoedukacyjnej oraz przewodnika PIG-PIB zaprosił instytucje, które również doceniły walory przyrodniczo-kulturowe tego rejonu: Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Witulin nad Świśliną”. Zadania zostały wykonane w ramach zawartych porozumień o współpracy z gminą Kunów, Stowarzyszeniem „Witulin nad Świśliną” oraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Druk przewodnika w ilości 400 sztuk był możliwy dzięki dotacji, jaką otrzymało Stowarzyszenie „Witulin nad Świśliną” ze środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach zadania publicznego.

jedna z tablic ścieżki geoedukacyjnej Dolina Świśliny

Jedna z tablic ścieżki geoedukacyjnej "Dolina Świśliny"

Zarówno tablice, jak i prezentacja spotkały się z dużym zainteresowaniem przybyłych gości, wśród których byli m.in. posłowie na Sejm RP: Agata Wojtyszek i Andrzej Kryj, a także Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badan i rozwoju dr hab. Piotr Szrek, Prodziekan ds. ogólnych i finansowych Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Rafał Kozłowski, przedstawiciel Geoparku „Geoland Świętokrzyski” Michał Poros, Prezes Stowarzyszenia „Witulin nad Świśliną Paweł Gawron, a także reprezentanci lokalnych kół i organizacji, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kunów na czele z Burmistrzem Lechem Łodejem oraz pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

Relacja z wydarzenia w Lokalna.TV:


Władze Gminy Kunów wyraziły nadzieję, że ścieżka geoedukacyjna znacząco przyczyni się do promocji Gminy, a współpraca z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym będzie w dalszym ciągu owocnie kontynuowana.

podziekowania

Tekst: Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk i Karolina Bieńko

 

logotyp nfosigw

Ścieżka geoedukacyjna "Dolina Świsliny" została zrealizowana w ramach projektu pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.