Energia z głębi Ziemi - materiały VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Możliwości, trudności, wyzwania, plany inwestycyjne, źródła finansowania oraz obecny stan geotermii w Polsce i na świecie to tematy, które zdominowały VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który odbył się w formule online w dniach 28-30 września 2021 r. Podczas sesji technicznych i posterowych przedstawiono blisko 50 referatów, którym przysłuchiwało się łącznie ponad 600 uczestników, reprezentujących środowisko naukowe, instytucje rządowe i samorządowe, służbę geologiczną,  inwestorów oraz firmy usługowe. Jedna z sesji Kongresu dotyczyła zadań Państwowej Służby Geologicznej dla rozwoju wykorzystania potencjału geotermalnego Polski. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB był jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

Podczas trzech dni Kongresu odbyły się liczne sesje i panele dyskusyjne. Obrady zainaugurowano sesją z udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaangażowanego w działania na rzecz rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, w tym Piotra Dziadzio – sekretarza stanu, Głównego Geologa Kraju i pełnomocnika ds. Polityki Surowcowej Państwa. Zaprezentowane wystąpienia przybliżyły efekty dotychczasowych działań rządowych dla pobudzenia rozwoju geotermii w Polsce, a także plany i strategie w tym zakresie.

Podczas drugiego dnia Kongresu miała miejsce specjalna sesja pt. "Zadania Państwowej Służby Geologicznej dla rozwoju wykorzystania potencjału geotermalnego Polski", prowadzona przez zastępcę dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej Andrzeja Głuszyńskiego. Prezentowane przez ekspertów PIG - PIB zagadnienia dotyczyły zarówno geotermii klasycznej, jak i geotermii niskotemperaturowej pozyskiwanej z płytszych warstw gruntu.  Wspólnym celem obu metod jest zdefiniowanie potencjału geotermalnego i ryzyka towarzyszącego jego zagospodarowaniu w poszczególnych regionach naszego kraju.

Rozpoczynająca sesję Dorota Lasek - Woroszkiewicz z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej  przedstawiła wybrane działania Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz wsparcia geotermii średniotemperaturowej w Polsce.

grafika ilustracyjna

Prezentacja Doroty Lasek - Woroszkiewicz podczas VII Kongresu Geotermalnego

Paweł Aleksandrowski z Oddziału Dolnośląskiego PIG - PIB przedstawił - w imieniu zespołu badawczego - wyniki projektu "Młode strefy tektoniczne a warunki geotermalne w Sudetach". Jest to zadanie poprzedzające opracowanie "Atlasu geotermalnego dla obszaru Dolnego Śląska".

grafika ilustracyjna

Paweł Aleksandrowski przedstawia jedno z zadań PSG w zakresie badania i zdefiniowania potencjału geotermalnego Polski

Mariusz Socha i Ewa Filippovits z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej przybliżyli zagadnienie inwestycji geotermalnych jako elementu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Prezentacja była próbą identyfikacji barier rozwoju geotermii w Polsce.

grafika ilustracyjna

Mariusz Socha przedstawił również nowe perspektywy dla geotermii w Polsce

Aleksandra Łukawska i Mateusz Żeruń z Zakładu Geologii Inżynierskiej przedstawili referat pokazujący wpływ wilgotności gruntów na wartość efektywnej przewodności termicznej na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Z kolei Grzegorz Ryżyński  przybliżył uczestnikom Kongresu rozwój wykorzystania zasobów płytkiej geotermii w Polsce.

grafika ilustracyjna

Referuje Aleksandra Łukawska

grafika ilustracyjna

Grzegorz Ryżyński przedstawia geologiczne aspekty geotermii niskotemperaturowej

Zasygnalizowana tematyka, a także inna przedstawiona podczas Kongresu, stanowiła reprezentatywny przegląd badań, inicjatyw różnego typu i działalności praktycznej w branży geotermalnej w Polsce. Tym cenniejszy, że w ostatnich dwóch latach niewiele było spotkań i konferencji w tym zakresie, podobnie jak stało się to w innych dziedzinach.
 

Gościem Kongresu był Philippe Dumas – dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Energii Geotermalnej, który naświetlił wybrane obecne aspekty i kierunki rozwoju geotermii w Europie dając istotny wgląd w szerszy kontekst dla naszych krajowych projektów, prac i działań.

Wiele pozytywnych opinii przekazanych przez uczestników Kongresu w 2021 r. potwierdziło, że także tym razem było to udane wydarzenie na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Obrady przysłużyły się przekazaniu bieżących informacji, upowszechnianiu wiedzy dotyczącej rozwoju geotermii w Polsce w różnych jej aspektach, utrzymaniu i nawiązaniu kontaktów oraz integracji osób i środowisk związanych z tą dziedziną. Było to ważne tym bardziej, że w 2020 i 2021 r. ze względu na pandemię możliwości w tym zakresie były bardzo ograniczone.

Patronaty honorowe nad Kongresem objęli: Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa Małopolskiego, a także Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna. Nadały one Kongresowi wysoką rangę i potwierdziły jego znaczenie jako głównego cyklicznego spotkania środowisk zaangażowanych w badania i wykorzystywanie energii geotermalnej w Polsce.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. Partnerami byli: G-Term Energy Sp. z o.o., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Redakcja GlobEnergia.

Patronami medialnymi Kongresu były Kwartalnik GlobEnergia oraz Wiadomości Naftowe i Gazownicze.

Książka rozszerzonych abstraktów

ksiega abstraktow

Wybrane artykuły przygotowane przez autorów reprezentujących ośrodki naukowe i badawcze zaangażowane w organizację VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego ukazało się we wrześniowym numerze Przeglądu Geologicznego (2021-09, tom 69).

grafika ilustracyjna

W 2021 r. odbywał się także Światowy Kongres Geotermalny 2020+1 (końcowa seria jego obrad odbyła się w dniach 24-27 października 2021 r. w formie hybrydowej).

logotyp nfosigwSpecjalna sesja pt. "Zadania Państwowej Służby Geologicznej dla rozwoju wykorzystania potencjału geotermalnego Polski", która odbyła się podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego została zorganizowana w ramach projektu: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe PSG)” i sfinansowana ze środków NFOŚiGW.