103 rocznica uroczystego otwarcia Państwowego Instytutu Geologicznego

7 maja 2022 roku Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG - PIB) obchodził 103 rocznicę uroczystego otwarcia. Instytut jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Do dzisiaj placówka pełni swoją misję poprzez realizację zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, aktywną działalność badawczo-rozwojową, współpracę krajową i międzynarodową oraz edukację i upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk o Ziemi. PIG - PIB prowadzi badania naukowe we wszystkich kierunkach nowoczesnej geologii, zapewniając bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitorując stan środowiska geologicznego i ostrzegając o zagrożeniach naturalnych.

Historia Państwowego Instytutu Geologicznego >> 

Państwowy Instytut Geologiczny przez lata rozwijał się, ewoluował, podążał za wyzwaniami i potrzebami oraz dostosowywał się do realiów, w jakich przychodziło mu funkcjonować. Geologia nieustannie była i jest potrzebna państwu i społeczeństwu, gdyż dostarcza wiedzy o surowcach mineralnych, zasobach wód podziemnych i pomaga chronić środowisko. O tym, że przymiotniki "badawczy" i "państwowy" nie znalazły się w nazwie Instytutu nazwie przypadkowo, świadczą m.in. odkryte, liczne złoża ważnych surowców mineralnych – żelaza, miedzi, srebra, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennych i potasowych oraz fosforytów i siarki. Zasoby te warte są nie tylko miliardy złotych, ale przede wszystkim umożliwiły rozwój przemysłu wydobywczego i tym samym całego kraju. 

Z biegiem lat działalność naukowo - badawcza wkraczała na coraz to nowe tory. Instytut nadal prowadzi też wszechstronne badania przy rozpoznawaniu budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska.

Obecnie PIG - PIB pełni rolę obiektywnego eksperta i repozytorium cennych danych geologicznych oraz wiedzy gromadzonej przez kilka pokoleń geologów. Jest koordynatorem i głównym wykonawcą szeregu cyfrowych seryjnych i tematycznych map geologicznych. Prowadzi specjalistyczne laboratoria: Laboratorium Chemiczne, Laboratorium Analiz w Mikroobszarze oraz Centrum Badań Gruntów i Skał, wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą wiodących światowych producentów. Zgodnie ze współczesnymi potrzebami dostarcza narzędzi do zarządzania środowiskiem naturalnym, w szczególności zasobami geologicznymi. W cyfrowym świecie stał się marką i przewodnikiem, wyznacza nowe trendy w metodyce i badaniach. Współpracuje z ośrodkami geologicznymi z kilkudziesięciu krajów świata i jest członkiem EuroGeoSurveys, organizacji zrzeszającej europejskie służby geologiczne. Jest też coraz bardziej innowacyjny.

Obecnie w głównej siedzibie PIG - PIB w Warszawie i 7 jednostkach regionalnych (są to: Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Karpacki w Krakowie, Oddział Pomorski w Szczecinie, Oddział Świętokrzyski w Kielcach i Samodzielna Pracownia Geologii Regionu Lubelskiego w Lublinie) zatrudnionych jest niemal 900 osób. Zdecydowana większość pracowników to geolodzy z wyższym wykształceniem (89%), w tym ponad 130 osób ze stopniem naukowym doktora, ponad 20 osób osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 10 osób z tytułem profesora. Kadra Instytutu corocznie realizuje kilkaset projektów (w 2020 r. – 539 tematów, w 2021 r. - 521 tematów).

Okładka folderu promocyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

Zobacz: pdf Folder promocyjny Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (14.69 MB)

Z okazji 103 rocznicy powstania zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów pokazujących najważniejsze aspekty naszej działalności.