Warsztaty dla przedstawicieli administracji geologicznej

W dniach 30 – 31 maja 2022 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Warszawie odbyły się warsztaty pt.: „Aplikacje i portale mapowe PIG-PIB do obsługi geologicznych baz danych”. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego w PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W spotkaniu udział wzięło 19 osób reprezentujących powiatową administrację geologiczną zrzeszoną w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Zakres merytoryczny warsztatów przygotowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje z użytkownikami serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”.

Warsztaty zapoczątkowały cykl pięciu spotkań dedykowanych pracownikom administracji geologicznej, dotyczących praktycznych możliwości wykorzystania w pracach administracyjnych dostępnych w PIG-PIB aplikacji i portali mapowych. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z procesem archiwizacji dokumentów i próbek geologicznych oraz z zasadami ich przechowywania i udostępniania. Dwudniowa forma warsztatów obejmująca szkolenie stacjonarne oraz wycieczki terenowe przyczyniła się do lepszego poznania prezentowanych zagadnień.

Powitanie uczestników warsztatów

Powitanie uczestników warsztatów

W pierwszym dniu spotkania uczestników warsztatów powitał Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju PIG-PIB dr hab. Piotr Szrek. Szkolenie otworzyła i przywitała wszystkich zebranych kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej dr Olimpia Kozłowska. W słowach przewodnich położono nacisk na wagę współpracy państwowej służby geologicznej z pracownikami terenowej administracji geologicznej. Następnie kierownik projektu Joanna Krasuska przedstawiła program części warsztatowej i terenowej.

Pierwszy dzień warsztatów miał na celu zapoznanie uczestników z System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS, który jest podstawowym źródłem informacji o surowcach mineralnych Polski i powiązaną z nimi tematyką eksploatacji złóż. Wykład poprowadzony przez dr Martę Hodbod dotyczył przedstawienia uczestnikom możliwości wyszukiwania złóż, informacji o nich i generowania raportów zawartych w module Złóż Kopalin.

Kolejny wykład poprowadziła dr Ludwina Jarzynowska. Tematem wykładu było zaprezentowanie modułu Rejestr Obszarów Górniczych, który umożliwia wyszukiwanie obszaru górniczego (zarówno jego danych opisowych jak i przestrzennych) według różnych kryteriów, decyzji powiązanych z wybranym obszarem oraz generowanie raportów. Prelegentki zwróciły również uwagę na ważność współpracy i komunikacji oraz dokładaniu starań w kompletności i terminowości przekazywanej dokumentacji geologicznej przez geologów administracji samorządowej.

Wagę aktualności informacji przekazywanej przez administrację geologiczną szczebla powiatowego i wojewódzkiego omówiła Martyna Czapigo – Czapla podczas prezentacji nowego projektu realizowanego przez PIG-PIB, którego celem będzie aktualizacja informacji w MIDAS, na podstawie pozyskanych aktualnych danych od geologów powiatowych i wojewódzkich.

Wystąpienie Martyny Czapigo –Czapli w trakcie pierwszego dnia warsztatów

Wystąpienie Martyny Czapigo –Czapli w trakcie pierwszego dnia warsztatów

Umiejętność wyszukiwania podstawowych danych przestrzennych w aplikacji MIDAS posiadała większość uczestników szkolenia, ale poznanie zaawansowanych metod wyszukiwania danych za pomocą aplikacji przestrzennych w CBDG, zaprezentowanych zgromadzonym przez Dominika Stańczuka znacznie usprawni pracę. Uczestnicy mieli okazję przedstawiać swoje opinie, podzielić się doświadczeniami zarówno w czasie warsztatów jak i w kuluarach.

Dominik Stańczuk podczas wykładu dotyczącego CBDG

Dominik Stańczuk podczas wykładu dotyczącego CBDG

Pierwszy dzień warsztatów zakończył się zwiedzaniem Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB. Uczestnicy zapoznali się z poszczególnymi etapami prowadzenia procesów digitalizacji i postępowania z archiwaliami, w tym gromadzenia i udostępniania informacji geologicznych.

Tomasz Mytych oprowadza uczestników warsztatów po pracowniach Narodowego Archiwum Geologicznego

Tomasz Mytych oprowadza uczestników warsztatów po pracowniach Narodowego Archiwum Geologicznego

Część terenowa warsztatów rozpoczęła się od wizyty w Archiwum Próbek Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB w Halinowie. Kierownik NAG Michał Sokołowski oprowadził uczestników po magazynie dokumentacji geologicznej oraz opowiedział o planach na przyszłość dotyczących gromadzenia i udostępniania dokumentacji. W magazynie rdzeni uczestnicy zapoznali się z procesem profilowania rdzenia, z etapami zatwierdzania rdzenia do magazynowania oraz zasadami przechowywania i udostępniania próbek geologicznych.

Uczestnicy warsztatów w trakcie zwiedzania magazynu dokumentacji geologicznej w Archiwum Próbek Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB w Halinowie

Uczestnicy warsztatów w trakcie zwiedzania magazynu dokumentacji geologicznej w Archiwum Próbek Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB w Halinowie

Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów

Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów

Kolejnym punktem wyjazdu terenowego było Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest to nowo wybudowany obiekt użyteczności publicznej obsługiwany przez system rewersyjnych pomp ciepła. Na wstępie Grzegorz Ryżyński z Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG - PIB przedstawił nowe warstwy danych dotyczących geotermii niskotemperaturowej udostępniane przez Instytut oraz podkreślił wagę tych danych dla rozwój technologii gruntowych pomp ciepła. Następnie przedstawiciel firmy EUROS ENERGY Sp. z o. o., wykonawcy systemu w budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zapoznał uczestników szkolenia ze szczegółami instalacji w obiekcie. Zwiedzanie wystawy stałej w Muzeum Józefa Piłsudskiego zakończyło i umiliło ostatni dzień warsztatów.

Uczestnicy warsztatów w trakcie zwiedzania instalacji gruntowych pomp ciepła w podziemiach budynku Muzeum

Uczestnicy warsztatów w trakcie zwiedzania instalacji gruntowych pomp ciepła w podziemiach budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Organizatorzy warsztatów składają serdeczne podziękowania p.o. Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Robertowi Andrzejczykowi, a także pozostałym pracownikom Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz firmie EUROS ENERGY Sp. z o.o. za wsparcie naszej inicjatywy i pomoc przy organizacji szkolenia.

Harmonogram kolejnych warsztatów zostanie przedstawiony na stronie internetowej Geologia Samorządowa.

Tekst: Izabela Olczak – Dusseldorp, Joanna Krasuska
Zdjęcia Maria Wocieszak