Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w maju 2022

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 maja 2022 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W maju 2022 r. na niemal całym obszarze kraju odnotowano obniżenie średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. W większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych (ponad 83%) średni miesięczny poziom wód podziemnych był niższy w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. Mimo obserwowanego obniżenia zwierciadła w większości tych punktów średni miesięczny poziom wód podziemnych nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Wzrost średniego poziomu wód podziemnych nastąpił w tym czasie tylko lokalnie. Sytuacja taka zarejestrowana została w ponad 14% punktów obserwacyjnych zlokalizowanych głównie w północnej, południowej i wschodniej części kraju. W przypadku około 3% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w kwietniu tego roku.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w maju 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w maju 2022 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W maju wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 98%), stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 2% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w niespełna 1% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG*. W maju br. brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany jedynie w miejscowości Chartów w województwie lubuskim.

* NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w maju 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w maju 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Pomiary głębokości położenia swobodnego zwierciadła wody wykonane w maju br. wykazały, że stopień zagrożenia hydrogeologicznego spowodowanego położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego utrzymywał się na zbliżonym poziomie, jak w miesiącu poprzednim. Średni miesięczny stan wód podziemnych wskazujący na występowanie niżówki hydrogeologicznej odnotowano w 12 punktach obserwacyjnych, co stanowi, podobnie jak przed miesiącem, ponad 7% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów. Wystąpienia niżówki hydrogeologicznej w skali lokalnej stwierdzone zostały na obszarach województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W 23 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 14% wszystkich poddanych analizie punktów, średni poziom zwierciadła wód podziemnych w styczniu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może pojawić się niżówka hydrogeologiczna. W przypadku 128 punktów obserwacyjnych, co stanowi około 79% wszystkich analizowanych punktów, swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia, co oznacza, że w rejonach tych punktów nie występowała niżówka hydrogeologiczna.

** SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w maju 2022 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w maju 2022 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

Komunikat psh okładka