IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej w Krakowie

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. odbyła się czwarta edycja Warsztatów Geologii Inżynierskiej (WGI). Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Wśród licznego grona uczestników nie mogło zabraknąć przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, pełniącego patronat honorowy nad wydarzeniem.

W tegorocznej edycji można było uczestniczyć stacjonarnie lub on-line. Warsztaty były okazją do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z geologią inżynierską. Specjaliści z całego kraju, związani z geologią inżynierską, geotechniką i budownictwem, mieli okazję do wysłuchania ciekawych referatów, udziału w warsztatach oraz licznych dyskusji, zarówno na auli jak i w kuluarach. 

IV Warsztaty Geologii Inzynierskiej

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej

Tematyka tegorocznych warsztatów dotyczyła głównie omówienia wymagań dokumentu pt. Wytycznych badań podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe, zarówno z perspektywy Zamawiającego, jak i Wykonawcy, uwzględniając oczekiwania Projektanta inwestycji liniowych (pgi.gov.pl/drogi.html).

Warsztaty złożone były z sesji audytoryjnej (I dzień) oraz sesji warsztatowej (II dzień), w których uczestniczyli przedstawiciele firm i instytucji naukowych oraz samorządowych i państwowych. Wydarzenie rozpoczęło przemówienia dziekana wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza oraz kierownika katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej dr hab. Marka Rembisia, prof. AGH.

Dziekan wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, rozpoczynający IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej

Dziekan wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, rozpoczynający IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej

Podczas pierwszej sesji, prowadzonej przez dr Edytę Majer, Kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG - PIB przedstawiono wymagania Zamawiającego w świetle Wytycznych badań podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe. Wykład otwierający sesję poprowadził Cezary Cały oraz Kinga Chybińska z PKP PLK. Celem prezentacji było omówienie czynników determinujących zakres badań koniecznych do wykonania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Infrastruktury Kolejowej. Na wybranych przykładach zostały zaprezentowane sytuacje wymagające nieszablonowego podejścia do badań geologicznych, wskazujące na konieczność dostarczenia rzetelnych informacji o warunkach gruntowo-wodnych panujących w podłożu.

Kolejnym mówcą był Piotr Zakrzewski, przedstawiciel firmy GAZ-SYSTEM. W wystąpieniu poruszył zagadnienia jakości wykonywanych badań podłoża gruntowego, pobierania i transportu próbek oraz ich wpływu na proces projektowania i wykonawstwa. Prelegent zwrócił również uwagę na problemy w komunikacji między Zamawiającym, Projektantem a Wykonawcą.

Ostatni wykład zamykający sesję dotyczył praktycznych aspektów wdrożenia Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego i został wygłoszony przez Tomasza Skowerę (GDDKiA). Autor omówił bieżące doświadczenia GDDKiA związane z rozpoznaniem podłoża w oparciu o ww. Wytyczne. Wskazał wątpliwości i problemy sygnalizowane przez Wykonawców działających na zlecenie Inwestora.

Przerwa kawowa - rozmowy w kuluarach

Przerwa kawowa - rozmowy w kuluarach

Druga sesja dotyczyła wymagań Zamawiającego z perspektywy Wykonawcy badań podłoża gruntowego oraz oczekiwania Projektanta dla inwestycji liniowych. Praktyczne aspekty wdrożenia Wytycznych… w procesie dokumentowania przedstawiła dr Agnieszka Buda z firmy Uni-Geo Warszawa, dokonując analizy możliwości realizacji założeń w nich zawartych. W referacie przedstawiono przykłady zarówno zagadnień problematycznych, jak i usprawniających proces dokumentowania.

Kolejny wykład poprowadził Wojciech Andrzejewski reprezentujący Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego (PZWBDG). Tematem wystąpienia była metodyka badań podłoża gruntowego: wymagania i teoria a praktyka. W prezentacji zostały omówione najczęściej stosowane metody badań podłoża (polowe oraz laboratoryjne) podstawy prawne wykonywania badań, formy udokumentowania i skonfrontowano je z zaleceniami stawianymi przez przepisy ogólne oraz wymogi inwestorów. Krytycznie oceniono obowiązujące przepisy oraz omówiono trudności dokumentatorów, wynikające z rozbieżności tych przepisów oraz potrzeb i oczekiwań projektantów i inwestorów.

O współpracy między Projektantem a Wykonawcą badań podłoża w aspekcie wymagań realizacji inwestycji liniowych mówił dr hab. inż. Waldemar Szajna z TPA Sp. z o.o. i Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zwrócił uwagę na trudności związane z badaniami podłoża i projektowaniem budowli wynikające z procesów kształtujących materiał gruntowy i skalny, punktowy charakter informacji o podłożu oraz rozdrobnienie i wielofazowość materiału gruntowego, który modelowany jest z wykorzystaniem narzędzi mechaniki ośrodków ciągłych. Prelegent przedstawił warunki konieczne do efektywnej współpracy Projektantów i Wykonawców badań, umożliwiające spełnienie wymagań inwestycyjnych.

Trzecia sesja miała wymiar Eksperckiego Panelu Dyskusyjnego, w którym udział wzięli reprezentanci strony Zamawiającego, Wykonawcy, Projektanta oraz przedstawiciele Instytucji naukowo-badawczych w tym przedstawicielka PIG - PIB dr Edyta Majer. Eksperci odpowiadali na pytania wcześniej zgłoszone w formularzu internetowym oraz te, które na bieżąco pojawiały się od uczestników stacjonarnych. Doświadczenia zawodowe wszystkich grup pozwoliły na owocną dyskusję. Podkreślono na koniec, że bez umiejętności definiowania i komunikowania kluczowych problemów, praca na wszystkich etapach dokumentowania podłoża nie pozwoli na zadawalające efekty współpracy.

Ekspercki Panel Dyskusyjny

Ekspercki Panel Dyskusyjny

Drugi dzień to sesje warsztatowe, po których odbyły się prezentacje terenowe. Zajęcia zrealizowane zostały w trzech grupach tematycznych:

  • Wiercenia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne – Prowadzący: Przedstawiciele Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego oraz Przedstawicieli firmy GEOMAX i GEOCORE
  • Sondowania CPTu/SCPTU/DMT – Prowadzący: Przedstawiciele firmy BAARS
  • Metodyka poboru prób w aspekcie badań laboratoryjnych – Prowadzący: Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dr Marek Barański z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

Przedstawiciel PIG-PIB wygłosił referat pt. „Uwagi o laboratoryjnych badaniach wytrzymałościowych gruntu”. W referacie poruszono kwestię reakcji prób gruntu w trakcie procesu ich pobierania w warunkach in situ, transportu do laboratorium, przechowywania i przygotowywania próbek gruntu do badań wytrzymałościowych. Przedstawiono wymagania techniczne jakie muszą spełniać metody i techniki poboru prób do badań wytrzymałościowych. Omówiono również techniki oceny klasy jakości prób i próbek gruntu w kontekście ich wykorzystania do badań wytrzymałościowych.

Więcej na temat Wytycznych na stronie: https://www.pgi.gov.pl/drogi.html/ https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/3812/Rok-2019

 

Tekst: Oktawia Błachnio, Anna Stawicka
Zdjęcia: http://wgi.agh.edu.pl/ https://www.facebook.com/warsz.gi/