Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w czerwcu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 czerwca. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W czerwcu 2022 r. na niemal całym obszarze kraju odnotowano obniżenie średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. W większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych (ponad 81%, tj. o 2% mniej niż w maju 2022 r.) średni miesięczny poziom wód podziemnych był niższy w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. Mimo obserwowanego obniżenia zwierciadła w większości tych punktów średni miesięczny poziom wód podziemnych w czerwcu nadal utrzymywał się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Wzrost średniego poziomu wód podziemnych nastąpił w tym czasie w ponad 14% punktów obserwacyjnych. Sytuacja taka zarejestrowana została tylko lokalnie we wschodniej, południowej i północnej części kraju. W przypadku niespełna 5% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w maju 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w czerwcu 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w czerwcu 2022 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W czerwcu wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie zbliżonym do stanu zarejestrowanego w poprzednim miesiącu i nadal była bezpieczna dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 97%, tj. o 1% mniej niż w maju 2022 r.), stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 3% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w około 2% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG (najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia).

W czerwcu 2022 r. brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w miejscowościach: Chartów w województwie lubuskim, Rogóźno w województwie kujawsko-pomorskim oraz Miechucino w województwie pomorskim.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w czerwcu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w czerwcu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Odnotowane w ostatnich miesiącach stopniowe obniżanie się poziomu wód podziemnych spowodowało, że zjawisko niżówki hydrogeologicznej, które dotychczas występowało lokalnie, w czerwcu zaczęło się nasilać. W wyniku tego w północnej części kraju zjawisko to przybrało charakter regionalny, obejmując swym zasięgiem znaczną część województwa pomorskiego.

Lokalnie obniżenie poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO - stan niski ostrzegawczy, tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych, określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody) odnotowano również na obszarach województw: dolnośląskiego (1 punkt obserwacyjny), kujawsko-pomorskiego (3 punkty obserwacyjne), lubuskiego (1 punkt obserwacyjny), opolskiego (1 punkt obserwacyjny), podlaskiego (1 punkt obserwacyjny), śląskiego (3 punkty obserwacyjne), wielkopolskiego (1 punkt obserwacyjny) i zachodniopomorskiego (2 punkt obserwacyjne).

W czerwcu 2022 r. średni miesięczny stan wód podziemnych wskazujący na występowanie niżówki hydrogeologicznej odnotowano w 17 punktach obserwacyjnych, co stanowi około 11% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów (miesiąc wcześniej punkty takie stanowiły 7%). W 26 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 16% wszystkich poddanych analizie punktów, średni poziom zwierciadła wód podziemnych w czerwcu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów, w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może pojawić się niżówka hydrogeologiczna.

W przypadku 116 punktów obserwacyjnych, co stanowi niemal 73% wszystkich analizowanych punktów (o 6% mniej niż w maju 2022 r.), swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (SNG - średnia z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia), co oznacza, że w rejonach tych punktów nie występowała niżówka hydrogeologiczna.

Mapa przedstawiająca ocenę zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w czerwcu 2022 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w czerwcu 2022 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

grafika ilustracyjna