Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w sierpniu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r.

Prognozuje się, że w sierpniu 2022 r. może dojść na pewnych obszarach kraju do rozwinięcia się niżówki hydrogeologicznej. Zjawisko to prognozuje się w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz, w mniejszym stopniu, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki hydrogeologicznej dotyczy następujących województw: pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, północno-wschodniej części województwa opolskiego, północnej części województwa śląskiego, południowo-wschodniej części województwa łódzkiego (niewielki fragment województwa) oraz południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego (niewielki fragment województwa).

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Wydano Ostrzeżenie PSH nr 2/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. z aktualizacją informacji o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju. Utrzymuje się stan zagrożenia w województwie wielkopolskim, pomorskim i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia na obszarze województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i północnej części województwa śląskiego.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz w sierpniu 2022 r., przy założeniu wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego mogą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) i może rozwinąć się na nich niżówka hydrogeologiczna.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej 

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%, przy czym w województwach: wielopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. Na pozostałym obszarze kraju, jeśli stan rezerw będzie niższy niż 20%, to przewiduje się, że będzie miał charakter jedynie lokalny.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w sierpniu 2022 r. według scenariusza B 

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w sierpniu 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Według scenariusza B (mniej korzystnego dla gospodarki wodnej) w sierpniu 2022 r. prognozuje się możliwość wystąpienia niżówki hydrogeologicznej w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim oraz o mniejszym zasięgu w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim.

Jednocześnie dla województw: pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, północno-wschodniej części województwa opolskiego, północnej części województwa śląskiego, południowo-wschodniej części województwa łódzkiego (niewielki fragment), południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego (niewielki fragment) prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki jest bardzo wysokie.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2022 r. według scenariusza B

 

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.08.2022 - 31.08.2022

okl prognoza 7b 2022 1