Myślą, młotem i historią. PIG-PIB gromadzi spuścizny po wybitnych polskich geologach

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Polskim Towarzystwem Geologicznym i Polskim Towarzystwem Historycznym rozpoczął 1 maja 2022 r. realizację projektu pn. Kompleksowa archiwizacja materiałów z zakresu historii geologii znajdującej się w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Projekt, oprócz archiwizacji dokumentacji będącej w posiadaniu PIG-PIB ma w swoim zakresie działania wychodzące poza mury Instytutu, obejmujące zabezpieczenie materiałów prywatnych wybitnych polskich geologów, tzw. spuścizn.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym, z ponad 100-letnią historią, posiadający wykwalifikowaną kadrą specjalistów zakresie geologii, również w dziedzinie jej historii. To najlepsze miejsce w kraju, aby wybitni naukowcy samodzielnie, a ich rodzina lub spadkobiercy po ich śmierci, mogli przekazać materiały prywatne do właściwego uporządkowania, opracowania i przekazania do właściwych archiwów państwowych.

Pragniemy pomóc w ocaleniu od zniszczenia wartościowych dla historii kraju i myśli geologicznej wspomnień, zdjęć, dyplomów, dzienników, korespondencji i innych tego typu dokumentacji, która jest związana z życiem, pracą naukowo-badawczą, pracą społeczną naukowców.

Materiały po właściwym przygotowaniu i zabezpieczeniu trafią do miejsca przechowywania w sieci archiwów, przez co zostaną właściwie zabezpieczone przed zniszczeniem, a zawarte w nich informacje ocalone, z możliwością późniejszego ich wykorzystania przez historyków i geologów.

plakat archiwizacja


Realizacja projektu została sfinansowana z subwencji przyznanej Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2022 roku.