Kartografia geologiczna - po co i dla kogo? Relacja z 5. Forum PSG i PSH

Od ponad 100 lat Państwowy Instytut Geologiczny inicjuje, koordynuje i wykonuje liczne, różnorodne mapy geologiczne, w tym regionalne i tematyczne, w skalach zarówno przeglądowych, jak i szczegółowych. Wprowadzając i rozwijając nowe, cyfrowe techniki gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych kartograficznych, tworząc bazy danych przestrzennych PIG-PIB stara się dostarczać aktualne dane geologiczne, co stanowi coraz większe wyzwanie w dynamicznie rozwijającym się i zmieniającym się świecie. Podczas 5. Forum PSG i PSH zostały zaprezentowane wszystkie realizowane obecnie produkty PIG-PIB z zakresu kartografii geologicznej w skali od 1:10 000 do 1:500 000, które stanowią kompendium wiedzy na temat budowy geologicznej kraju.

Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) i Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) pt. "Kartografia geologiczna – po co i dla kogo?" zgromadziło w grudniu 2022 r. szerokie grono odbiorców. W obradach uczestniczyło blisko 400 osób – m.in. przedstawiciele geologicznej administracji rządowej i samorządowej, urzędów miast, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, wyższych uczelni, przedsiębiorstw geologicznych, a także instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, ochronę środowiska, gospodarkę morską i planowanie przestrzenne. Wydarzenie transmitowano na żywo z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie.

Grzegorz Mordzonek

Studio transmisyjne 5 Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) i Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) pt. "Kartografia geologiczna – po co i dla kogo?" 

- Cała wiedza o budowie geologicznej Polski, dorobek wielu pokoleń badaczy jest przedstawiona na mapach geologicznych. Odwzorowanie budowy geologicznej – powierzchniowej i wgłębnej jest warunkiem racjonalnego zarządzania środowiskiem i stanowi podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych – powiedział otwierając Forum dr Piotr Dziadzio – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Piotr Dziadzio

Wystąpienie Głównego Geologa Kraju dr Piotra Dziadzio podczas 5 Forum PSG i PSH

Wskazując rolę PIG-PIB w realizacji tego typu prac dodał: „Dzisiaj ważnym zadaniem państwowej służby geologicznej jest jak najszybsze zakończenie prac cyfrowych nad całą edycją (wszystkimi arkuszami) Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski i Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 oraz przygotowanie nowej ciągłej bazy danych cyfrowych dla całego kraju, przystosowanej do bieżącej aktualizacji”.

O tym, jak ważny dla społeczeństwa jest dostęp do wyników prac kartografii geologicznej i map geologicznych oraz pozyskanie tych danych powiedział dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat otwierając 5. Forum PSG i PSH. Zwrócił jednocześnie uwagę:

- Dzisiaj tradycyjne, drukowane mapy wychodzą już z użycia i są zastępowane dostępnością do informacji cyfrowej, a szczególnie wektorowej. Wymusza to realizację zadań kartografii geologicznej i udostępnianie tej informacji jako cyfrowych danych przestrzennych, osadzonych w systemach GIS i pozwalających na ich bezpośrednie wykorzystanie w analizach przestrzennych. Taki sposób realizacji prac kartografii geologicznej umożliwi również ich łatwiejszą aktualizację i udostępnianie wszystkim zainteresowanym poprzez dostęp internetowy.”

Mateusz Damrat

Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat podczas 5 Forum PSG i PSH

Zasadnicza część 5 Forum PSG i PSH, czyli 18 prezentacji została przeznaczona na szczegółowe omówienie najważniejszych realizowanych obecnie prac z zakresu kartografii geologicznej.

Pierwszy dzień 5 Forum był w całości poświęcony kartografii geologicznej – w skali szczegółowej i przeglądowej, w odniesieniu do całego kraju, a także zaprezentowano postęp prac kartograficznych dla regionu Gór Świętokrzyskich, Sudetów, Karpat i polskich obszarów morskich. Eksperci położyli szczególny nacisk na prezentację zagadnień dotyczących reambulacji, aktualizacji i cyfrowego opracowania arkuszy, wdrażania i testowania nowych rozwiązań technicznych, pozyskiwania nowych danych, metodyki i organizacji prac kartograficznych, a także perspektyw i wyzwań na przyszłość.

Andrzej Głuszyński

5 Forum PSG i PSH poprowadził Zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński

Oprócz map geologicznych pokrywających obszar całego kraju PIG-PIB opracowuje wiele map regionalnych i tematycznych, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb. Są wśród nich między innymi mapy hydrogeologiczne, geochemiczne, geologiczno-inżynierskie, mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, a także mapy płytkich warunków geotermalnych, które stanowią bardzo istotne wsparcie dla projektantów i wykonawców gruntowych pomp ciepła. Wszystkie wymienione wyżej mapy wypełniły program kolejnego dnia Forum.

Bogusław Przybylski

Jeden z referatów wygłasza dr Bogusław Przybylski z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB

Produkty kartografii geologicznej opracowywane przez PIG-PIB są cały czas dostępne w postaci tradycyjnych, drukowanych map, ale mając na względzie coraz większe zainteresowanie i coraz większą potrzebę dostępności do informacji cyfrowej PIG-PIB udostępnia zgromadzone informacje jako cyfrowe dane przestrzenne. Podczas Forum przedstawiono akty prawne, które regulują dostęp do informacji geologicznej oraz „na żywo” zaprezentowano zasoby geologiczne w serwisie internetowym PIG-PIB. Ostatnia prezentacja dotyczyła przyszłych rozwiązań w udostępnianiu zasobów kartografii geologicznej tj. Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej WPKG.

Katarzyna Jóźwik

Katarzyna Jóźwik przedstawiła główne założenia powstającej Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej

Galeria zdjęć z 5 Forum PSG i PSH pt. "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo?" 

Nagranie przebiegu 5 Forum PSG i PSH oraz poszczególne prezentacje można obejrzeć na kanale w serwisie YouTube PIG-PIB.

5. Forum PSG i PSH "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo". Część I

 

5. Forum PSG i PSH "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo". Część II

 

5. Forum PSG i PSH "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo". Część III

 

5. Forum PSG i PSH "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo". Część IV

 

5. Forum PSG i PSH "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo". Sesja pytań i odpowiedzi - dzień 1

 

5. Forum PSG i PSH "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo". Sesja pytań i odpowiedzi - dzień 2

 

Dr Bogusław Przybylski:   pdf Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 (SMGP) – historia, teraźniejszość, przyszłość  (21.65 MB)

 

Dr Marcin Żarski: pdf Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1: 50 000 – historia i perspektywy (7.54 MB)

 

Dr Dariusz Gałązka: pdf Mapa Geologiczna Polski (MGP) w skali 1:200 000 (4.08 MB)

 

Dr Urszula Stępień i mgr Joanna Przasnyska: pdf Ewolucja czy rewolucja, czyli przeglądowa Mapa Geologiczna Polski (MGP) w skali 1 500 000 przyjazna nie-geologom (2.75 MB)

 

Dr Aleksander Kowalski: pdf Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów w skali 1:25 000 (SMGS) (9.98 MB)

 

Dr Sylwester Salwa: pdf Szczegółowa Mapa Geologiczna Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 (SMGRŚ) – nowy początek (6.81 MB)

 

Mgr Adam Kozłowski: pdf Kartografia geologiczna Karpat – rozwój i wyzwania (10.80 MB)

 

Dr Wojciech Jegliński: pdf Mapa Geologiczna Polskich Obszarów Morskich w skali 1:100 000 (MGPOM) (5.17 MB)

 

Dr Krzysztof Urbański: pdf Kartowanie geologiczne na inwestycjach liniowych ważnym źródłem nowych danych geologicznych (7.72 MB)

 

Dr Ewa Szynkaruk: pdf Modelowanie geologiczne 3D – opuszczamy krainę płaszczaków (2.67 MB)

 

Dr Grzegorz Uścinowicz: pdf Praktyczne aspekty i zastosowania badań strefy brzegowej (4.44 MB)

 

Dr Piotr Herbich: pdf Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (MHP) – rozwój zakresu informacyjnego i jej wykorzystanie (2.79 MB)

 

Mgr Grzegorz Mordzonek: pdf Zakres informacyjny, aktualizacja, stan obecny warstw informacyjnych baz danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski (5.85 MB)

 

Dr Agnieszka Konon: pdf Kartografia geochemiczna – zobrazowanie danych o stanie środowiska (5.49 MB)

 

Mgr Krzysztof Majer: pdf Kartografia geologiczno-inżynierska w zadaniach państwowej służby geologicznej (11.08 MB)

 

Mgr inż. Grzegorz Ryżyński: pdf Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej jako narzędzie wspierające transformację energetyczną w Polsce (7.10 MB)

 

Dr Marcin Wódka: pdf Mapy osuwisk i terenów zagrożonych, jako element redukcji ryzyka osuwiskowego (17.39 MB)

 

Mgr Michał Sokołowski: pdf Informacje i dane geologiczne – zakres, sposób udostępniania (część I) (2.00 MB)

Mgr Wojciech Paciura: pdf Informacje i dane geologiczne – zakres, sposób udostępniania (część II) (3.91 MB)

 

Mgr Katarzyna Jóźwik: pdf Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej (WPKG): Mapy geologiczne w nowej odsłonie (15.85 MB)

 

sfinansowanie nfosigw5 Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej pt. "Kartografia Geologiczna - po co i dla kogo?" zostało zorganizowane m.in. w ramach zadania Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023” i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacją pt. Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego, w którym przedstawiono najważniejsze opracowania kartograficzne w ponad 100-letniej historii PIG-PIB.

Atlas 100 map Państwowego Instytutu Geologicznego - baner