Zapraszamy na 6. Forum Państwowej Służby Geologicznej o geologii inżynierskiej

6. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) pt. "Geologia inżynierska. Praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych", odbędzie się 29 marca 2023 r. w formule online. Udział w 6. Forum PSG jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest jednak przesłanie zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zapraszamy!

Rejestracja: https://www.pgi.gov.pl/6-forum-psg-rejestracja

Pobierz:  Komunikat i Program 6 Forum PSG pt."Geologia inżynierska. Praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych"
 

Forum PSG to cykl spotkań, podczas których są prezentowane wyniki prac prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG –PIB) w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej. Do zadań tych należą m.in. rozpoznanie budowy geologicznej kraju i zasobów surowców mineralnych, monitorowanie stanu środowiska geologicznego i ostrzeganie o zagrożeniach naturalnych. Zadania te są finansowane ze środków publicznych, a ich wyniki w zdecydowanej większości są ogólnodostępne. Efektami dotychczas realizowanych zadań są tysiące danych geologicznych, które mogą, a nawet powinny być wykorzystywane przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorców i instytucje.

Najbliższe Forum zostanie poświęcone geologii inżynierskiej. Praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych wpisuje się w priorytetowe działania państwowej służby geologicznej. PSG wykonuje zadania, które dostarczają danych geologiczno-inżynierskich i wspomagają podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny. Dzięki temu możliwe jest znaczne ograniczenie ryzyka geologicznego i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji. Dzisiaj wsparcia PSG w zakresie geologii inżynierskiej wymagają strategiczne inwestycje dla polskiej gospodarki, takie jak budowa elektrowni jądrowej czy morskich farm wiatrowych, a także podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji, energii czy też składowisk odpadów.

Dobre rozpoznanie podłoża pod kątem warunków geologiczno-inżynierskich, zwłaszcza na początkowym etapie procesu inwestycyjnego, chroni przed problemami w trakcie budowy i eksploatacji obiektu budowlanego, a w konsekwencji zapobiega ponoszeniu kosztów usuwania skutków awarii. Podczas Forum wskażemy dobre praktyki w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim, które umożliwiają optymalne rozpoznanie podłoża budowalnego, wybór lokalizacji inwestycji, a także zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Przedstawimy standardy geologiczne na potrzeby działań związanych z wdrażaniem geoBIM w Polsce.

Kontakt

Biuro Promocji i Komunikacji Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB
Paweł Jaskóła (tel. 22 459 2724)
Anna Bagińska (tel. 22 459 2174) 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM 6. FORUM PSG i PSH pt. "Geologia inżynierska. Praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych"

10.00 POWITANIE

10.15. WYSTĄPIENIA GOŚCI

10.15 - 10.40 REFERAT WPROWADZAJĄCY:
Geologia inżynierska w Państwowym Instytucie Geologicznym
dr Zbigniew Frankowski, dr Edyta Majer
Co to jest geologia inżynierska / Rys historyczny prac realizowanych w Instytucie w zakresie geologii inżynierskiej / Znaczenie geologii inżynierskiej w procesie inwestycyjnym / Perspektywy rozwoju geologii inżynierskiej

10.40 - 11.00 Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) – historia, zakres prac, wyzwania
mgr Izabela Samel
BDGI co to jest / BDGI w liczbach / BDGI na mapie / BDGI w serwisach internetowych PIG-PIB

11.00 - 11.20 Baza Danych Właściwości Fizycznych i Mechanicznych Gruntów i Skał (BDGI WFM) w aspekcie roli badań laboratoryjnych w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim
mgr Adam Roguski
BDGI WFM nowoczesny system przechowywania i udostępniania danych / Rola badań laboratoryjnych w procesie dokumentowania geologiczno-inżynierskiego / Praktyka dokumentowania badań laboratoryjnych / Rozwój zaawansowanych badań laboratoryjnych

11.20 - 11.40 Kartografia geologiczno-inżynierska w zadaniach państwowej służby geologicznej
mgr Krzysztof Majer
Cyfrowe mapy geologiczno-inżynierskie - rodzaje, gdzie pobrać/ Atlasy geologiczno-inżynierskie wybranych obszarów kraju – warstwy przestrzenne GIS / Seryjna mapa geologiczno-inżynierska Polski w skali 1:50 000

11.40 - 12.00 Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie
dr Marta Sokołowska
Podnoszenie jakości badań geologiczno-inżynierskich / Wsparcie procesu inwestycyjnego / Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego / Wdrażanie dobrych praktyk / Wybrane przykłady

12.00–12.20 PRZERWA

12.20 - 12.40 Badania geologiczno-inżynierskie na polskich obszarach morskich (POM)
mgr Monika Szabłowska
Badania geologiczno-inżynierskie w warunkach morskich/ Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarach morskich RP / Warunki geologiczne na głębokościach posadowienia morskich farm wiatrowych / Studium wykonalności Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich obszarów morskich RP

12.40 - 13.00 Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej w skali 1:50 000 (MPGN)
mgr Marta Szlasa
Opracowanie i udostępnianie cyfrowych map potencjału geotermii niskotemperaturowej / Baza Danych o Geotermii Niskotemperaturowej (BDGN) / Modele 3D jako podstawa opracowania MPGN / Modelowanie rozkładu parametrów termicznych gruntów i skał w seriach geotermalnych (SGT) na potrzeby projektowania gruntowych pomp ciepła

13.00 - 13.20 Magazynowanie energii cieplnej w górotworze za pomocą systemów zamkniętych (BTES, PTES/TTES, EF) – geotermia inżynierska
mgr Mateusz Żeruń
Rodzaje podziemnych magazynów ciepła / Założenia metodyczne oceny warunków geologicznych pod kątem wskazania perspektywicznych lokalizacji podziemnych magazynów ciepła w technologiach systemów zamkniętych / Parametryzacja termiczna gruntów i skał na potrzeby projektowania podziemnych magazynów ciepła / Wykorzystanie danych BDGI do wstępnych analiz wykonalności podziemnych magazynów ciepła

13.20 - 13.40 Geofizyka inżynierska
mgr inż. Grzegorz Pacanowski
Podział i charakterystyka metod geofizycznych z zakresu geofizyki inżynierskiej / Modele geofizyczne / Zastosowanie badań geofizycznych w różnych obszarach geologii i hydrogeologii / Perspektywy i kierunki rozwoju metod badawczych w najbliższych latach

13.40 - 14.00 Cyfryzacja w geologii inżynierskiej. Innowacje i technologia BIM
mgr inż. Grzegorz Ryżyński
Modele danych stosowane w BDGI / Standardy danych geologiczno-inżynierskich na świecie – AGS, GeoSciML i inne / Wytyczne branżowe jako sposób upowszechniania i standaryzacji wymiany danych geologiczno-inżynierskich / Wytyczne rozpoznania i badań podłoża budowlanego dla inwestycji kolejowych dużych prędkości / Działania związane z wdrażaniem geoBIM w Polsce

14.00–14.10 PRZERWA

14.10–15.00 SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Prelegenci

frankowskiDR ZBIGNIEW FRANKOWSKI

Od 50 lat zajmuje się dokumentowaniem geologiczno-inżynierskim i hydrogeologicznym. Prowadził szerokie badania gruntów problematycznych – gruntów organicznych i lessów w kraju i za granicą. Wykonał liczne opracowania i dokumentacje w celu określenia przydatności gruntów dla posadowienia różnych obiektów, w tym strategicznych dla gospodarki krajowej. Prowadzi badania dla potrzeb projektowania i eksploatacji składowisk, w tym dla odpadów promieniotwórczych. Brał udział w opracowaniu kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych i w pracach dotyczących geologicznej oceny ich projektowanych lokalizacji. Jest przewodniczącym Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Należy do Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polskiego Komitetu Geotechniki oraz jest członkiem Komisji Technicznej nr 270 – ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest współautorem kilku arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski, opracowań dotyczących zagrożeń wód podziemnych oraz ocen oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji. Współautor poradników o dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim, wytycznych i instrukcji wykonywania badań podłoża gruntowego, map i atlasów geologiczno-inżynierskich.

majerDR EDYTA MAJER

Zajmuje się badaniami stosowanymi z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, kartografii geologiczno-inżynierskiej i geotermii inżynierskiej, działalnością konsultingową w zakresie stosowania prawa geologicznego i górniczego oraz rozpoznania podłoża budowalnego, w tym również na obszarach morskich. Posiada praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji licznych inwestycji kubaturowych, jak i infrastrukturalnych. Jest członkiem Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Klimatu i Środowiska, członkiem Komisji Technicznej nr 254 ds. Geotechniki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem zarządu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych. Autorka licznych dokumentacji, opinii, ekspertyz i publikacji naukowych. Współautorka baz danych, map i atlasów geologiczno-inżynierskich. Pełni funkcję kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej w PIG-PIB. Współorganizatorka Ogólnopolskiego Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce.

majer kMGR KRZYSZTOF MAJER

Zajmuje się geologią inżynierską, kartografią geologiczno-inżynierską, geotechniką i hydrogeologią. Współautor licznych dokumentacji, opinii, ekspertyz i publikacji naukowych z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz geotechniki. Jest członkiem m.in. Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Technicznej nr 30 ds. Geologii oraz Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Reprezentuje PIG-PIB w Urban Geology Experts Group w ramach EuroGeoSurveys.

 

pacanowskiMGR INŻ. GRZEGORZ PACANOWSKI

Zajmuje się płytkim rozpoznaniem budowy geologicznej za pomocą metod geofizycznych. W latach 2004-2012 pracował w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych w Warszawie. Od 2012 r. jest zatrudniony w PIG-PIB. W swojej pracy wykorzystuje metody geoelektryczne, sejsmiczne, elektromagnetyczne, georadarowe, magnetyczne, potencjałów samoistnych i polaryzacji wzbudzonej. Współautor wytycznych dla GDDKiA i CPK. Współautor książki – Badania geologiczno-inżynierskie. Geofizyka inżynierska, która zostanie udostępniona na stronie https://geoportal.pgi.gov.pl/atlasy_gi/publikacje

 

roguskiMGR ADAM ROGUSKI

Autor i współautor licznych dokumentacji, opinii, ekspertyz i publikacji naukowych z zakresu geologii inżynierskiej oraz geotechniki. W PIG-PIB odpowiada za wykonywanie badań laboratoryjnych wspierających dokumentowanie geologiczno-inżynierskie. W ramach jego zainteresowań znajdują się także ‒ doskonalenie metodyki badań i zagadnienia związane z jakością wyników badań. Kierownik techniczny ds. badań mechanicznych w Centrum Badań Gruntów i Skał.

 

ryzynskiMGR INŻ. GRZEGORZ RYŻYŃSKI

Geolog inżynierski, zajmuje się opracowywaniem map potencjału geotermii niskotemperaturowej oraz dokumentowaniem geologiczno-inżynierskim. Kierownik Pracowni Geotermii Niskotemperaturowej, zastępca kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej, członek grup eksperckich Urban Geology Expert Group i Geo Energy Expert Group w EuroGeoSurveys. Aktywny członek grupy roboczej Geothermal Energy w ELGIP (European Large Geotechnical Institutes Platform).

 

samelMGR IZABELA SAMEL

Od 2008 r. pracuje w PIG-PIB. Jest koordynatorem Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI). Współautorka licznych dokumentacji, opinii, ekspertyz i publikacji książkowych z zakresu geologii inżynierskiej. Jest członkiem Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

 

 

sokolowskiDR MARTA SOKOŁOWSKA

Od niemal 20 lat zajmuje się geologią inżynierską i geotechniką. Współautorka licznych dokumentacji, opinii, ekspertyz, publikacji naukowych oraz poradników i wytycznych z zakresu geologii inżynierskiej. Jest członkiem Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii VII. Kierownik Pracowni Dokumentowania i Baz Danych Geologiczno-Inżynierskich.

 

 

szablowskaMGR MONIKA SZABŁOWSKA

Od 15 lat zajmuje się geologią inżynierską i geotechniką. Współautorka licznych dokumentacji, opinii, ekspertyz i publikacji naukowych z zakresu geologii inżynierskiej oraz geotechniki. Jest członkiem m.in. Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

 

 

szlasaMGR MARTA SZLASA

Koordynuje zadania związane ze sporządzaniem seryjnej mapy potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych geotermii niskotemperaturowej oraz prowadzeniem bazy danych dokumentacji wykonywanych na potrzeby pozyskiwania ciepła Ziemi. Sekretarz Warsaw Geotechnical Laboratories Group (WGLG) w European Large Geotechnical Institutes Platform (ELGIP).

 

zerunMGR MATEUSZ ŻERUŃ

Specjalista z zakresu parametryzacji termicznej gruntów i skał, koordynuje zadania związane z tematyką magazynowania energii cieplnej w górotworze. Jest członkiem grupy eksperckiej Urban Geology Expert Group w EuroGeoSurveys.

 

 

 

loga 6forumpsg

sfinansowanie nfosigw

 

6. Forum PSG jest organizowane w ramach zadania pn. „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021–2023” i jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.