Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w marcu 2024 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 marca 2024 r.

Niepewność długookresowej prognozy sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej powoduje, że prognozę zmian położenia zwierciadła wody podziemnej przedstawia się w zależności od wielkości zasilania wód podziemnych według dwóch scenariuszy przy założeniu, że:

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie wyższa od średniej wieloletniej i temperatury powietrza będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz A, korzystny dla gospodarki wodnej,

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie niższa od średniej wieloletniej i/lub temperatury powietrza nie będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz B, niekorzystny dla gospodarki wodnej.

Prognozę zmian zasobów i zagrożeń wód podziemnych przedstawia się wyłącznie dla scenariusza B.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

W marcu 2024 r. lokalnie, w szczególności w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). W wymienionych województwach łącznie z 42 punktów 8 wskazuje na możliwość układania się zwierciadła poniżej poziomu SNO.

grafika ilustracyjna

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu stan rezerw zasobów zmiennych na przeważającym obszarze kraju kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1).

Tym niemniej, w północnej części Polski stan rezerw może być lokalnie niższy, a nawet obniżyć się do zera.

W szczególności przewiduje się, że brak zasobów zmiennych, w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych, może mieć miejsce na niewielkim obszarze w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w marcu 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W marcu 2024 r. prognozuje się ustąpienie niżówki hydrogeologicznej. Obniżenie zwierciadła płytkich wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) będzie występować jedynie lokalnie na terenie kraju, w szczególności w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego.

W związku z poprawą sytuacji hydrogeologicznej obecnie nie wydaje się nowego ostrzeżenia hydrogeologicznego, a wprowadzony w poprzednim okresie stan zagrożenia hydrogeologicznego dla wybranych obszarów kraju (Ostrzeżenie nr 1/2024) wygasa z dniem 29.02.2023 r.

Niniejsza prognoza publikowana jest na stronie internetowej państwowej służby geologicznej pod adresem: http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacjahydrogeologiczna.html.

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w marcu 2024 r. według scenariusza B

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec marca 2024 r.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.03.2024 - 31.03.2024

grafika ilustracyjna


Prognoza i ostrzeżenie nr 1/2024 publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec marca 2024 r.