Kategoria A dla PIG-PIB uwzględniona w systemach POL-on i RAD-on

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2023 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał kategorię A w wyniku ewaluacji działalności naukowej. Tym samym po blisko 14 latach powróciliśmy do czołówki polskich placówek badawczych. To impuls wyzwalający potrzebę co najmniej utrzymania tej pozycji.

Decyzja ministra została właśnie uwzględniona w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a także w systemie RAD-on, który jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (największego pod względem zakresu zbieranych danych systemu publicznego w Polsce, który pomaga resortowi nauki i innym agendom państwowym kształtować politykę naukową).

Podczas ewaluacji Instytutu były brane pod uwagę osiągnięcia publikacyjne, prowadzenie grantów NCN, NCBiR oraz projektów unijnych oraz wpływ wybranych realizacji na społeczeństwo i gospodarkę. Największą wagę w algorytmie wyliczającym punktację miało kryterium publikacyjne, stąd wysiłki ostatnich lat skupione były i są na jak najskuteczniejszym wykazaniu dorobku pracowników Instytutu. Kryteria grantowe i wpływu na społeczeństwo również okazały się naszą bardzo mocną stroną i nadal obiecująco rokują na przyszłość, o ile zasady oceny nie zmienią się znacząco.

Awans jest efektem uznania naszej wiodącej roli w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku oraz wiodącej pozycji jako wsparcie państwa w transformacji energetycznej, bezpieczeństwie surowcowym, adaptacji do zmian klimatycznych i edukowaniu społeczeństwa we wszystkich obszarach geologii. Wspieramy tym samym rozwój polskiej gospodarki.

Uzyskana przez PIG-PIB wysoka kategoria wspomaga misję Instytutu i istotnie umacnia jego pozycję naukową. Posiadając kategorię A utrzymujemy uprawnienia w zakresie prowadzenia postępowań doktorskich (zarówno eksternistycznie, jak i w ramach szkoły doktorskiej Geoplanet) oraz habilitacyjnych.

Teraz wspólną ambicją dyrekcji i pracowników jest co najmniej utrzymanie tego wyniku podczas kolejnej oceny parametrycznej, która odbędzie się w 2026 roku. W opublikowanej niedawno rozmowie dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Szamałek przyznał, że to zadanie będzie wymagało „wzmocnienia pionu naukowo-badawczego poprzez zatrudnianie pracowników – ekspertów.”