Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej - luty 2024

Państwowa służba geologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 29 lutego 2024 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym (ppw) o zwierciadle swobodnym

W lutym 2024 r. prawie na całym obszarze kraju odnotowano wyższe położenie zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym w stosunku do stanu ze stycznia 2024 r. Dotyczyło to większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych (ponad 96% - wzrost o około 4% w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca). Wzrosty średniego poziomu wód podziemnych najczęściej mieściły się w przedziałach od 0,1 do 0,25 m (36%), od 0 do 0,1 m (około 30% punktów obserwacyjnych) oraz od 0,25 do 0,5 m (21%).

Niższy poziom wód podziemnych w ppw w stosunku do średniego stanu z poprzedniego miesiąca odnotowany został w przypadku około 3 % poddanych analizie punktów obserwacyjnych (tj. o około 3% mniej w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca). Sytuacja taka występowała tylko lokalnie w południowej części kraju. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych były stosunkowo niewielkie i mieściły się najczęściej w przedziale 0 do 0,1 m (2% punktów).

W przypadku niespełna 1% punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w styczniu 2024 r.

grafika ilustracyjna

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w lutym 2024 r.

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 202 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, ujmujących pierwszy poziom wodonośny (ppw).

Zmiany zasobów wód podziemnych

W lutym 2024 r. prawie we wszystkich analizowanych punktach obserwacyjnych (ponad 99%) średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym wskazywał na brak zagrożenia stanu rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na przeważającym obszarze kraju nadal utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

Punkty obserwacyjne, w których poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego znajdował się poniżej granicy odpowiadającej środkowi przedziału SNO-NNG, co oznacza wystąpienie zagrożenia dla użytkowania wód podziemnych, stanowiły około 1% ogólnej liczby punktów objętych analizą. W żadnym punkcie z tej grupy nie odnotowano braku rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

grafika ilustracyjna

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2024 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Analiza stanu rezerw zmiennych zasobów wód podziemnych została wykonana na podstawie wyników pomiarów położenia swobodnego zwierciadła wody w 167 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Wykonane w lutym 2024 r. pomiary głębokości położenia swobodnego zwierciadła wody wykazały, że w przypadku 148 punktów obserwacyjnych, co stanowi około 89% wszystkich analizowanych punktów (wzrost o około 8% w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca), zwierciadło to znajdowało się powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości (SNG).

Stan wód podziemnych niższy od stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), oznaczający występowanie niżówki hydrogeologicznej utrzymywał się w tym czasie w 5 punktach obserwacyjnych, co stanowi 3% wszystkich uwzględnionych w analizie punktów obserwacyjnych (spadek o 3% w odniesieniu do stycznia 2024 r.).

Obecnie zjawisko niżówki hydrogeologicznej występuje jedynie lokalnie w północnej i północno-zachodniej części kraju i nie stanowi regionalnego stanu zagrożenia hydrogeologicznego. W 14 punktach obserwacyjnych (ponad 8%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w styczniu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może pojawić się niżówka hydrogeologiczna.

grafika ilustracyjna

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lutym 2024 r.

Analiza stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną na obszarze kraju została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 167 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym.
 

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

grafika ilustracyjna