Filmowa geologia środowiskowa

W ramach promocji działań państwowej służby geologicznej powstał film przedstawiający działalność Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB o działaniach związanych z geologią środowiskową.

Środowisko naturalne to bogactwo, które nie zawsze objęte było odpowiednia troską. Postęp technologiczny, ściśle związany z pozyskiwaniem bogactw naturalnych doprowadził do sytuacji coraz bardziej intensywnego ich eksploatowania.

Polska w drugiej połowie ubiegłego stulecia była krajem intensywnie rozwijającym się. Odsuwano na drugi plan dobro środowiska, bo wzrost gospodarczy potrzebował ogromnej ilości surowców naturalnych. Powstawały kopalnie, fabryki, huty. Nie wszystkie inwestycje prowadzone były z dbałością o zachowanie nienaruszonego dziedzictwa przyrodniczego. Tak traktowane środowisko naturalne ponosiło skutki rozwoju technologicznego – w szczególności gleba i wody podziemne.

Krokiem milowym dla obudzenia świadomości środowiskowej było wejście Polski do UE i dostosowanie polskich przepisów do norm unijnych. Od tego czasu coraz większe znaczenie ma w naszym kraju geologia środowiskowa, zajmująca się badaniami diagnozującymi występowanie zanieczyszczeń i szukająca sposobów na to, jak naprawić wyrządzone w środowisku szkody.

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB od wielu lat prowadzi badania stanu środowiska naturalnego zarówno na obszarach cennych przyrodniczo, jak i na terenach miast i zakładów przemysłowych. Ochronie zasobów naturalnych sprzyjają implementowane przepisy unijne wymagające od inwestorów stosowania innowacyjnych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Pozwala to z optymizmem patrzeć w przyszłość, ponieważ nowo powstające zakłady są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż te budowane jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

Zniszczone poprzemysłowe tereny przywracane są środowisku. Miejsca te pełnią funkcje wypoczynkowe, stanowią atrakcje turystyczne i obiekty dydaktyczne. W wielu przypadkach przyczyniają się także do wzbogacenia bioróżnorodności poprzez zapewnienie siedlisk dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

W naszym nowym filmie opowiadamy o tym, jak ważną rolę we współczesnym świecie pełni geologia środowiskowa.

 Tekst: Zakład Geologii Środowiskowej, PIG-PIB