Spotkanie Geologów Wojewódzkich z Głównym Geologiem Kraju i WUG w PIG-PIB

W dniach 12 i 13 marca 2024 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie Geologów Wojewódzkich. Honorowym gościem spotkania był Główny Geolog Kraju, prof. dr hab. Krzysztof Galos. W spotkaniu wzięli także udział: Dyrektor PIG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, Zastępca dyrektora ds. służby Geologicznej dr Olimpia Kozłowska oraz przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego: Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Janusz Orlof,  i Jarosław Mgłosiek, Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Główny Geolog Kraju w przemowie otwierającej spotkanie podkreślił potrzebę spotkań geologów wojewódzkich oraz ważną rolę organizowanych przez PIG-PIB konferencji z cyklu "Współczesna Geologia Samorządowa" w promowaniu najlepszych praktyk w zarządzaniu zasobami geologicznymi. W dalszej części wystąpienia GGK poruszył problem zróżnicowanego umiejscowienia pracowników administracji geologicznej w urzędach oraz braku przejrzystych zasad finansowania ich działalności.

Następnie Geolog Wojewódzki z Mazowsza, Wojciech Aniołkowski, odczytał list Marszałka Województwa Mazowieckiego kierowany do Dyrektora PIG-PIB, w którym zadeklarował dalsze wsparcie w rozwijaniu współpracy na rzecz realizacji zadań administracji geologicznej w regionie.

Przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego poruszyli zagadnienia związane z rolą i kompetencjami służby mierniczo-geologicznej w zakładach prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w odniesieniu do kwalifikacji w zakresie geologii i górnictwa, wynikających z ww. ustawy. Ponadto, z uwagi na wprowadzony od 01 stycznia 2024 r. obowiązek opiniowania w postępowaniu koncesyjnym projektów zagospodarowania złoża przez organy nadzoru górniczego przedstawili metodykę realizowaną przez urzędy górnicze w tym zakresie.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy aktywnie angażowali się w dyskusje, dzielili się doświadczeniami i spostrzeżeniami oraz proponowali rozwiązania napotkanych problemów. Poruszono kluczowe kwestie związane z formalnymi procedurami, kompetencjami marszałków województw oraz zwrócono uwagę na wzajemne zależności pomiędzy zadaniami realizowanymi przez organy koncesyjne, organy nadzoru górniczego i państwową służbę geologiczną.

Dyskusja na temat podziału kompetencji między organami koncesyjnymi, a organami nadzoru górniczego, uwzględniająca  narzędzia, którymi dysponują w realizacji ustawowych obowiązków, doprowadziła do wniosku, że niezbędne jest nawiązanie współpracy, w tym jasne określenie jej zasad. Podkreślono także potrzebę współdziałania z Państwowym Instytutem Geologicznym-PIB, którego rola jako wsparcia dla skutecznego i sprawnego zarządzania zasobami naturalnymi jest niezwykle istotna.

narada w sali

W prezydium siedzą (od lewej): dr Olimpia Kozłowska - Zastępca dyrektora ds. służby geologicznej, prof. dr hab. Krzysztof Galos - Główny Geolog Kraju, Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Dyrektor PIG-PIB podczas oficjalnego rozpoczęcia obrad

zebranie w sali

Pierwszy dzień spotkania

zebranie w sali

Drugi dzień spotkania

zebranie w sali

Drugi dzień spotkania - wystąpienie Janusza Orlofa, zastępcy Dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego oraz Jarosława Mgłośka - głównego specjalisty w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem

grupa osób zwiedzających muzeum geologiczne

Po spotkaniu uczestnicy obrad mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem wystawy muzeum PIG-PIB

Tekst i zdjęcia: pracownicy Zakładu Geologii Środowiskowej PIG-PIB