XXIV Konferencja „Kruszywa mineralne” z udziałem PIG-PIB

W dniach 17-19 kwietnia 2024 roku w Kudowie Zdrój odbyła się XXIV Konferencja „Kruszywa mineralne”. Jest to wydarzenie, które od lat przyciąga uwagę przedstawicieli branży górniczej, inżynierów, naukowców oraz przedsiębiorców z całego kraju, skupiając się na kluczowych tematach związanych z surowcami mineralnymi. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na specjalnym stoisku zaprezentował swoje najnowsze badania oraz innowacyjne podejścia w dziedzinie surowców mineralnych.

Podczas siedmiu sesji tematycznych, moderowanych przez przedstawicieli nauki i praktyki górniczej, omówiono szereg kluczowych zagadnień:

  • Sesja 1 skoncentrowała się na analizie zmian w procesie wydobycia kruszyw w ostatnich dwóch dekadach, prezentując tendencje i prognozy na przyszłość, a także na aktualnościach z rynku kruszyw.

  • Sesja 2 poświęcona była aspektom technicznym i inżynieryjnym w górnictwie, zwracając uwagę na strukturę nakładów inwestycyjnych w projektach instalacji przeróbki kruszyw oraz na wpływ drgań parasejsmicznych na środowisko naturalne.

  • W Sesji 3 omówiono kwestie jakości surowców oraz innowacyjne metody ich wykorzystania, prezentując analizę porównawczą cech wapieni pod kątem produkcji kruszyw oraz badania odporności na rozdrabnianie kruszyw pochodzenia magmowego.

  • Sesja 4 skupiła się na procesach przesiewania oraz metodach numerycznych stosowanych w określaniu rozdrobnienia urobku.

  • Sesja 5 przyjrzała się problematyce uwalniania alkaliów z kruszyw w betonie oraz alternatywnym lekkim kruszywom i możliwościom ich zastosowania.

  • Sesja 6 poświęcona została rewitalizacji terenów pogórniczych surowców skalnych, analizie możliwości lokalizacji instalacji fotowoltaicznych w akwenach poeksploatacyjnych oraz nabywaniu gruntów rolnych, położonych nad złożami kopalin, w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

  • Sesja 7 skoncentrowała się na nowych trendach związanych z badaniami połączeń taśm przenośnikowych w kopalniach kruszyw oraz na ocenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników w zakładach górnictwa skalnego.

grupa ludzi pozujących do zdjęcia na zewnątrz

Zdjęcie zbiorowe uczestników konferencji

Stoisko promocyjne PIG-PIB cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy mieli okazję nie tylko zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami Instytutu, ale także nawiązać bezpośredni kontakt z ekspertami.

trzy osoby rozmawiają w pmieszczeniu

W środku: dr Olimpia Kozłowska, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej 

Konferencja „Kruszywa mineralne” jest niezwykle istotna dla rozwoju krajowego sektora górniczego. Wydarzenie to nie tylko umożliwiło uczestnikom poszerzenie wiedzy na temat najnowszych trendów i dokonań w dziedzinie surowców mineralnych, ale także stanowiło doskonałą okazję do rozwijania sieci kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat priorytetowych wyzwań stojących przed branżą górniczą w Polsce.

Tekst: Joanna Krasuska