Ukazał się kolejny numer czasopisma Geological Quarterly

Kolejny (Tom 68, nr 1/2024) numer czasopisma zawiera 11 artykułów poruszających szerokie spektrum zagadnień nauk o Ziemi oraz pokrewnych. Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB są autorami lub współautorami 7 artykułów. Kwartalnik jest wiodącym czasopismem nauk o Ziemi w Polsce. Pełni również rolę międzynarodowego forum wymiany informacji i idei na ważne tematy geologiczne w skali Polski, Europy i świata.

Kwartalnik Geologiczny ilustracja


Wersja online (bezpłatna):

Geological Quarterly Vol 68, No 1 (2024)

Geological Quarterly jest flagowym, anglojęzycznym czasopismem Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, ukazującym się od 1957 roku. Jego zadaniem jest informowanie o wynikach badań wykonywanych w Instytucie, a także utrzymanie więzi naukowej z osobami i instytucjami pracującymi nad zagadnieniami pokrewnymi.

Od 2003 roku kwartalnik jest uwzględniony w bazie danych Science Citation Index Expanded, włącznie z Web of Science, Research Alert, Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences, American Geological Institute/Bibliography and Index of Geology, Elsevier/GeoAbstracts, Geobase oraz BIOSIS UK/Zoological Records, a jego IF od kilku lat przekracza 1.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Tadeusz Peryt.

Zapraszamy do lektury!