Rozszerzenie zakresu akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) po raz kolejny potwierdziło kompetencje laboratoriów badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w zakresie badań i pobierania próbek, z jednoczesnym rozszerzeniem i uaktualnieniem Zakresu akredytacji nr AB 283.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB posiada akredytację PCA od ponad dwudziestu lat. Akredytacja ta obejmuje:

  • badania chemiczne wody, gleby, gruntów, osadów dennych, skał, materiałów biologicznych i produktów rolnych,
  • badania właściwości fizycznych wody, gleby, gruntów, osadów dennych i skał,
  • badania mechaniczne gruntów,
  • pobieranie próbek wody i gleby oraz gruntów i skał.

Akredytowana działalność laboratoryjna jest prowadzona przez:

  • Laboratorium Chemiczne PIG-PIB,
  • Centrum Badań Gruntów i Skał, wchodzące w skład Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB,
  • Zespół Opróbowania Środowiskowego, wchodzący w skład Zakładu Geologii Środowiskowej PIG-PIB,
  • Zespół Opróbowania Wód, działający z ramach Zakładu Monitoringu Wód Podziemnych PIG-PIB oraz jednostek regionalnych Instytutu w całej Polsce.

Polskie Centrum Akredytacji co roku przeprowadza ocenę w nadzorze, której celem jest potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 pt.: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. W wyniku tegorocznej oceny kompetencje laboratoriów badawczych Instytutu zostały potwierdzone, a zakres akredytacji został zweryfikowany, rozszerzony i uaktualniony.

Centrum Badań Gruntów i Skał uzyskało akredytację na pobieranie próbek gruntów i skał do badań fizycznych oraz na nowe badania właściwości fizycznych gruntów i skał, w tym badania termiczne wykonywane w laboratorium oraz w terenie.

Laboratorium Chemiczne uzyskało akredytację na badania chemiczne wykonywane przy użyciu nowej aparatury pomiarowej.

Zakres akredytacji nr AB 283, Wydanie 29 z dnia 15.05.2024 r. jest dostępny na stronie internetowej PCA:

https://pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20283,podmiot.html

grafika ilustracyjna