Geologia na konferencji infraDAYS 2024

W dniach 23-25 kwietnia 2024 r. w Krakowie odbyła się multi-konferencja infraDAYS poświęcona inżynierii i technologiom wykorzystywanym w projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu infrastruktury liniowej. W konferencji udział wzięli eksperci, przedstawiciele jednostek naukowych, reprezentanci największych firm projektowych i wykonawczych, a także administracja odpowiedzialna za obiekty infrastrukturalne - łącznie prawie 640 uczestników. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowała dr Edyta Majer – kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej, która wzięła aktywny udział w bloku tematycznym Hydro i Geo.

uczestnicy konferencji na sali

Uczestnicy na sali obrad

Organizatorem konferencji był zespół infraTEAM, a współorganizatorem Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Konferencja obejmowała trzy bloki tematyczne: Drogi i Koleje, Mosty i Tunele, Hydro i Geo. Podczas sesji plenarnych odbywały się wykłady i debaty, natomiast w strefie ekspozycyjnej na stoiskach wystawienniczych prezentowali się przedsiębiorcy.

Blok tematyczny Hydro i Geo podzielono na dwie sesje: Hydrotechniczną i Geotechniczną. W Sesji Hydrotechnicznej wygłoszono sześć referatów, w których poruszono tematykę budowli i urządzeń wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, modelowania obiektów hydrotechnicznych oraz światła mostów, budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, rozwoju i wdrażania innowacyjnych metod monitoringu procesów destrukcyjnych w hydrotechnice i geotechnice. W Sesji Geotechnicznej również przedstawiono sześć prezentacji, które dotyczyły roli geotechniki w inżynierii lądowej i morskiej, identyfikacji ryzyka i danych geologicznych, realizacji konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, zaawansowanych narzędzi do projektowania geotechnicznego, zabezpieczenia skarp i zboczy skalnych, nowych przedsiębiorców na rynku geotechnicznym.

W sesji Geotechnicznej dr Edyta Majer wygłosiła referat pn. „Cyfrowa geologia sposobem na identyfikację georyzyka na etapie przygotowania inwestycji”. W referacie wymieniła nowe technologie w cyfryzacji, opisała zasoby danych geologicznych udostępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB oraz przedstawiła kierunki standaryzacji w geologii w zakresie formatu AGS oraz prowadzeniu projektów w środowisku BIM. Zaprezentowała także strony internetowe i aplikacje, gdzie można przeglądać lub pobierać dane geologiczne.

Edyta Majer wskazała na wpływ znajomości warunków geologicznych i zagrożeń geologicznych na koszty inwestycji oraz podała przykłady danych geologicznych, które w szybki sposób wspomagają identyfikację zagrożeń geologicznych i warunków gruntowych do optymalizacji prac przygotowawczych na wczesnych etapach procesu inwestycyjnego. Prelegentka nawiązała także do możliwości prowadzenia analiz i ocen ryzyka w oparciu o udostępniane dane geologiczne. Uczestnicy konferencji zostali również poinformowani o rozpoczętym projekcie naukowym pn. „Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych (RIDII)”, który został dofinansowany ze środków budżetu państwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.

prelegentka przedstawia referat na tle ekranu z prezentacją

Dr Edyta Majer podczas prezentacji

Prezentacja: pdf  „Cyfrowa geologia sposobem na identyfikację georyzyka na etapie przygotowania inwestycji” (17.25 MB)

Sesję Geotechniczną zakończył panel dyskusyjny „Hydro i Geotechnika”. W panelu udział wzięli: dr Edyta Majer (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB), dr hab. inż. Jan Winter (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), dyr. Wojciech Kozak (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie) oraz Szymon Reichman (ZUEBLIN Geotechnika). Dyskusja dotyczyła obecnych i planowanych inwestycji w budownictwie hydrotechnicznym, zapotrzebowania na prace i technologie na rynku budownictwa hydro i geotechnicznego, wyzwań dla geotechników podczas realizacji obiektów hydrotechnicznych, wpływu zmian klimatu na zmiany stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz warunków gruntowych i rozwoju modelowania, a także robót hydro- i geotechnicznych.

paneliści siedzący za stołem

paneliści siedzący za stołem

Panel dyskusyjny Hydro i Geotechnika - od lewej: dr Edyta Majer (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB), prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), dyr. Wojciech Kozak (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), dr hab. inż. Jan Winter (Politechnika Warszawska), Szymon Reichman (ZUEBLIN Geotechnika)

trzy osoby stojące na tle baneru reklamowego

Od lewej: prof. dr hab. inż. Marek Salamak (Politechnika Śląska, infraTEAM), dr Edyta Majer (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB), dyr. Mariusz Karpiński-Rzepa (wydawnictwo nbi med!a)

Zachęcamy do korzystania z aplikacji i stron internetowych, na których PIG-PIB udostępnia dane geologiczne:

Szczegółowe informacje o projekcie naukowym pn. "Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych" znajdują się na stronie https://www.pgi.gov.pl/drogi-2/

grafika ilustracyjna

Udział w konferencji infraDAYS został dofinansowany ze środków budżetu państwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w ramach projektu pn. „Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadań państwowej służby geologicznej pn. „Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI)" oraz "Właściwości Fizycznych i Mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 (zadanie ciągłe)”, „Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe”, „Opracowanie i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich Polski w skali 1:50 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG - zadanie ciągłe psg, kontynuacja zadania”.

grafika ilustracyjnagrafika ilustracyjnalogo mgipgrafika ilustracyjna

Tekst: Edyta Majer
Zdjęcia: Operator nbi med!a: https://nbi.com.pl/
Główny patron medialny, portal inżynieryjny NBI: https://nbi.com.pl/magazyn/

Dziękujemy organizatorowi oraz głównemu patronowi medialnemu za zaproszenie do udziału w konferencji i umożliwienie popularyzacji działań Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB oraz zadań państwowej służby geologicznej.