PIG-PIB na konferencji „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”

W dniach 3-5 czerwca 2024 r. w Rybniku odbyła się IX Edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”. PIG-PIB reprezentowała dr Olimpia Kozłowska, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej, a referaty wygłosili pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele branży górniczej, firmy związane z ochroną środowiska, jednostki laboratoryjne oraz ośrodki naukowe i badawcze.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej jest wydarzeniem cyklicznym. W tegorocznej edycji głównymi omawianymi zagadnieniami były m.in. transformacja energetyczna, zarządzanie energią, przyszłość energetyki opartej o węgiel kamienny i brunatny, pozyskiwanie metanu ze złóż oraz atmosfery kopalnianej, paliwa przyszłości czy też magazyny energii. W tematyce konferencji znalazły się również zagadnienia związane nowymi technologiami i maszynami wykorzystywanymi w górnictwie, a także branżowe zagadnienia związane z prawem unijnym i technologiami badawczymi.

kobieta przemawia stojąc przy mównicy

Podczas inauguracji konferencji dr Olimpia Kozłowska, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej odczytała list dyrektora PIG-PIB skierowany do organizatorów

W liście skierowanym do organizatorów, dyrektor PIG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Szamałek napisał, między innymi:

"Tematyka referatów to lista najistotniejszych problemów i wyzwań przed jakimi stoi Polska w czasie transformacji energetycznej. Musimy mieć świadomość, że będzie to wymagać od całego środowiska związanego z przemysłem wydobywczym dokonania najważniejszej od dziesięcioleci zmiany. Nie tylko gospodarczej, ale także społecznej. Forma ekspansji zielonej energii musi być przeprowadzana w sposób przemyślany, odpowiedzialny i bezpieczny dla polskiego górnictwa oraz z zachowaniem ochrony zasobów kopalin występujących w naszym kraju."

Dr Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, wygłosił referat pt.: „Emisja metanu z kopalń węgla kamiennego w świetle nowych regulacji prawnych UE”, a mgr Grzegorza Suszka zreferował uczestnikom konferencji zagadnienia związane z „Nowym ujęciem metodyki dokumentowania i oceny potencjału zasobowego metanu w złożach zamkniętych kopalń węgla”. Przedstawione w referacie dr. Jureczki zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym, niosą dla polskich kopalni węgla kamiennego szereg wyzwań, a ich rygorystyczne stosowanie może mieć istotne znaczenie dla kondycji polskiego górnictwa węgla. Rozporządzenie dotyczy również zamkniętych kopalń węgla kamiennego, co z kolei stawia niełatwe zadanie przed polskim rządem.

W drugim referacie mgr Grzegorz Suszka przedstawił, opracowane w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu nowatorskie podejście do metodyki szacowania zasobów metanu w zaniechanych złożach węgla kamiennego, istotne dla racjonalnego zagospodarowania tego surowca w trakcie i po likwidacji kopalń.

mężczyzna stojący przy ekranie z prezentacją

Prezentacja dr. Janusza Jureczki wygłoszona podczas sesji referatowej pn.: „Świadome i odpowiedzialne zarządzanie dobrostanem środowiska”. (Fot. Grzegorz Suszka)

konferencja w trakcie trwania

Prezentacja mgr. Grzegorza Suszki podczas sesji referatowej pn.: „Technologie wspomagające w górnictwie”. (Fot. Janusz Jureczka)

Tekst: Grzegorz Suszka

Udział PIG-PIB w wydarzeniu został zrealizowany w ramach zadania: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2024 – 2026” i sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logo sfinansowano nfosigw