15 spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia EUROGEOSURVEYS

W Dublinie w dniach 11-15 czerwca 2024 r. odbyło się, bogate w wydarzenia piętnaste spotkanie grupy roboczej Geological Mapping and Modelling Expert Group (GMMEG) działającej w ramach Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych EUROGEOSURVEYS (EGS). Przedstawiciele PIG-PIB brali udział w opracowywaniu słownika litologicznego oraz w pracach dotyczących zagadnień związanych z opracowaniem i wizualizacją modeli geologicznych 3D.

Spotkanie podzielone było na część stacjonarną i terenową. Obrady zainaugurowało wystąpienie Hansa-Georga Krenmayra, lidera GMMEG, który podsumował prace grupy powołanej w drugiej połowie 2020 r. Owocem działania zespołu jest realizowany aktualnie projekt GSEU – A Geological Service for Europe (Geologiczna Służba dla Europy) pn. WP6 - Geological framework for the European geological data & information system (Geologiczne ramowe założenia dla europejskiego systemu danych i informacji geologicznych). Temu projektowi poświęcono sporo uwagi.

W spotkaniu uczestniczyli także liderzy wszystkich grup eksperckich EGS. Każdy zaprezentował cele i zakres działania poszczególnych zespołów:

  • Earth Observations and Geohazards EG (EO‐GH‐EG),
  • Mineral Resources EG(MREG),
  • Marine Geology EG (MGEG),
  • GeoChemistry EG (GChEG),
  • Geoharitage EG (GhEG),
  • Urban Geology EG (UGEG),
  • Spatial Information (SIEG),
  • Water Resources EG (WREG).
       

15th gmmeg meeting

 Uczestnicy spotkania podczas obrad

W prezentacjach szczególną uwagę zwrócono na realizowane obecnie i niedawno zakończone projekty. Każda z grup podkreśliła możliwość i zakres wykorzystania danych i wyników prac GMMEG tj. map geologicznych i modeli geologicznych 3D, słowników już realizowanych i planowanych. Kilka grup zgłosiło zapotrzebowanie na mapy w większych skalach oraz lokalne modele geologiczne 3D wysokiej rozdzielczości.

Jednym z elementów rzutujących na przyszłe działania grupy eksperckiej i dyskutowanych podczas spotkania  była kwestia klasyfikacji działań realizowanych przez grupę roboczą zgodnie z nomenklaturą Frascati (2015; https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en), w szczególności w odniesieniu do podziału na nauki stosowane i podstawowe.

Propozycja sformułowana przez PIG-PIB, aby zamiast nieco sztucznych prób wpasowania kartografii geologicznej w ten podział podkreślać raczej jej znaczenie jako podstawowego zasobu wiedzy geologicznej, na którym oparte są działania wszystkich innych dziedzin geologii (zarówno podstawowej jak i stosowanej) spotkała się z aprobatą.

Urszula Stępień z PIG-PIB wspólnie z Marią Mancebo (włoska służba geologiczna) i Pavlą Kramolisovą (czeska służba geologiczna) zaprezentowały wyniki inwentaryzacji map geologicznych i modeli geologicznych 3D oraz harwestingu metadanych z katalogów metadadanych poszczególnych służb geologicznych.

Ponadto wysłuchano informacji o zaawansowaniu prac nad stworzeniem kilku słowników: litologicznego, utworów antropogenicznych i litotektonicznego oraz o trudnościach z jakimi przychodzi się zmierzyć i planach na najbliższe miesiące.

Bardzo ciekawą prezentacją nawiązującą do słownika litotektonicznego były wysiłki francuskiej służby geologicznej dotyczące opracowania i wdrożenia jednostek litotektonicznych we Francji oraz specjalnie opracowane wtyczki do aplikacji QGIS/QField pozwalające korzystać ze słowników.

Kolejni prelegenci podsumowali prace dotyczące wizualizacji modeli geologicznych 3D, omówili kwestie dotyczące modelu danych uwzględniającego różne obiekty geologiczne, które w przyszłości mają być opisane za pomocą opracowywanych słowników.

Przedstawiono także aktualny stan prac nad Strategicznym Programem Badań i Innowacji (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA) oraz harmonogram dalszych działań. Niebawem ma się odbyć spotkanie ExCom podsumowujące dotychczas zebrane uwagi dotyczące pierwszej roboczej wersji dokumentu SRIA.

Podkreślono potrzebę promocji map i modeli geologicznych 3D. Wszystkie grupy eksperckie EGS wskazywały, jak ważne są podstawowe opracowania geologiczne, stąd konieczność, by uczynić je bardziej widocznymi.

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w wycieczce terenowej. Przedstawiciele Służby Geologicznej Irlandii zaprezentowali dwa stanowiska geologiczne: osadów czwartorzędowych i wychodnię białych granitów (andaluzytów) intrudujących ordowickie skały metamorficzne (łupki).

wycieczka przy odsłonięciu geologicznym

 

 

Wycieczka do White Rock Killiney – dewońska granitowa intruzja

Ponadto uczestnicy spotkania zwiedzili magazyn rdzeni wiertniczych oraz poznali szczegóły skaningu hiperspektralnego rdzeni wiertniczych oraz metody jego automatycznej analizy, omówione na przykładzie profilu węglanowego.

magazyn rdzeni i uczestnicy wydarzenia

Magazyn rdzeni irlandzkiej służby geologicznej

Tekst: Urszula Stępień, Ewa Szynkaruk
Zdjęcia: Urszula Stępień