PIG-PIB na Międzynarodowej Konferencji Kartografii i GIS

W dniach 17-22 czerwca przedstawicielka PIG-PIB Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej uczestniczyła w 9. Międzynarodowej Konferencji Kartografii i GIS (9th International Conference on Cartography and GIS) w Nessebarze w Bułgarii. Poprowadziła sesję plenarną pt. „GIS for Geology, Natural Sciences and Ecosystems” oraz przedstawiła poster pt. „Stakeholders Insights on the Geological Maps Accessibility and Usability in Poland”.

W tegorocznej edycji konferencji udział wzięło 140 osób z 27 krajów. Znaleźli się wśród nich zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i instytucji publicznych oraz biznesu i firm technologicznych. Konferencja zorganizowało Bułgarskie Stowarzyszenie Kartograficzne (Bulgarian Cartographic Association) we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kartograficznym (International Cartographic Association – ICA).

Podstawowym celem odbywającej się co dwa lata konferencji jest gromadzenie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie kartografii i GIS. Konferencję podzielono na 17 sesji tematycznych poświęconych, między innymi: projektowaniu i produkcji map, fotogrametrii i teledetekcji, modelowaniu kartograficznemu 3D, wizualizacji kartograficznej, kartografii internetowej i atlasom cyfrowym, analizie geoprzestrzennej i eksploracji danych (data mining), GIS dla geologii. Odbyło się także 5 sesji posterowych oraz 4 spotkania komisji tematycznych ICA.

zdjęcie grupowe uczestników

Uczestnicy 9. Międzynarodowej Konferencji Kartografii i GIS

Przedstawicielka PIG-PIB uczestniczyła w spotkaniu komisji działającej pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Kartograficznego (ICA Commission on maps and the Internet). Komisja zajmuje się badaniem i identyfikacją trendów w zakresie map publikowanych w Internecie oraz map internetowych (to dwa różne przypadki), rozpowszechnianiem wiedzy i przygotowywaniem materiałów edukacyjnych i warsztatów w tym zakresie.

- Poster, który prezentowałam, pokazywał wybrane wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu WPKG w celu identyfikacji potrzeb interesariuszy dotyczących dostępności i wykorzystania map geologicznych w kontekście dążenia PIG-PIB do dostosowania danych kartograficznych do międzynarodowych standardów i tzw. zasady FAIR. Zasada ta zakłada, że dane powinny być proste do znalezienia, łatwo dostępne (na otwartych licencjach i w powszechnie stosowanych formatach), interoperacyjne i gotowe do ponownego wykorzystania (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Prezentowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, według których wyniki tego typu analiz powinny być prezentowane znacznie częściej i wykorzystywane jako podstawa do projektowania i wyboru sposobu publikacji map i danych kartograficznych – wyjaśniła Katarzyna Jóźwik.

sesja posterowa z uczestnikami

Katarzyna Jóźwik prezentuje poster

Prowadzona przez nią sesja plenarna pt. „GIS for Geology, Natural Sciences and Ecosystems” wypełniona była wystąpieniami dotyczącymi wsparcia oprogramowania GIS w prowadzeniu analiz oraz wyznaczaniu obszarów o zróżnicowanej charakterystyce m.in. w zakresie map krajobrazowych i map zagrożeń ryzyka powodziowego. Dyskutowano m.in. o sposobach udostępniania map i danych przestrzennych użytkownikom zewnętrznym, wykorzystaniu ich do analiz numerycznego modelu terenu oraz danych geologicznych i hydrogeologicznych.

- Na szczególną uwagę zasługuje kilka zagadnień poruszanych podczas konferencji. Na przykład kwestia zaufania do map w zależności od ich pochodzenia, czyli tego, w jaki sposób „udowodnić” użytkownikom, że nasze dane są aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne. Wart zwrócenia uwagi był ponadto problem wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia map. Na świecie coraz częściej stosuje się termin GeoAI w odniesieniu do „współpracy” sztucznej inteligencji (AI) z danymi geoprzestrzennymi. Zaprezentowane na konferencji przykłady wskazują jednak na brak dojrzałych rozwiązań w tym zakresie, w szczególności, jeśli chodzi o generowanie przez AI poligonów na mapach na podstawie zadanych wytycznych pisemnych, choć widać tutaj znaczny postęp w stosunku do lat poprzednich – powiedziała Katarzyna Jóźwik.

Streszczenia wszystkich prezentacji i posterów dostępne są na stronie: https://easychair.org/smart-program/9ICCGIS2024/

Tekst: Artur Baranowski

logo sfinansowano nfosigw

Udział przedstawiciela PIG-PIB w konferencji został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i został zrealizowany w ramach zadania pn.  „Współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju i wdrażania standardów geoinformatycznych w geologii”