3. Konferencja Środowisko Informacji

pig miniSesja plenarna, pięć sesji tematycznych, dziesiątki referatów i prawie trzystu uczestników – konferencja Środowisko Informacji stała się ważną platformą wymiany wiedzy na temat danych o środowisku.

 

 

 

Środowisko stanowi niezwykle ważny czynnik, wpływający na rozwój naszego kraju. Dlatego dokładne poznanie świata przyrody ożywionej i nieożywionej jest przedmiotem badań wielu naukowców, a udostępniane przez nich informacje są wykorzystywane zarówno przez świat nauki i biznesu, jak i instytucje rządowe i samorządowe.

 

Nowoczesna aparatura badawcza w coraz krótszym czasie umożliwia pozyskiwanie bardzo wszechstronnej i rzetelnej informacji o środowisku, a zaawansowane technologie informacyjne pozwalają gromadzić, przetwarzać i analizować te dane. Taki stan rzeczy jest oczywiście bardzo korzystny dla rozwoju nauki i krajowej gospodarki, ale by wiedza ta mogła być powszechnie dostępna i w pełni użyteczna, konieczne jest prowadzenie działań informacyjnych, a także wymiana doświadczeń.

 

Platformą wymiany wiedzy na temat danych o środowisku, która od kilku lat gromadzi szerokie grono słuchaczy, jest konferencja Środowisko Informacji. Impreza ta jest organizowana przez Ministerstwo Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zatem instytucje, które pełnią w naszym kraju wiodącą rolę w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju.

 

W dniach 21-22 listopada 2016 r. odbyła się już 3. Konferencja Środowisko Informacji, zorganizowana w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Otwierając konferencję, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, powiedział: Dane i informacje o środowisku dostarczają nam wiedzy o stanie przyrody, jakości powietrza i wód oraz oddziaływaniu hałasu. To pozwala nam lepiej planować oraz podejmować świadome decyzje na podstawie rzetelnych danych.

 

2 s mazurek

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek otwiera konferencję

 

W spotkaniu uczestniczyło prawie 300 osób – przedstawicieli świata nauki, administracji rządowej i samorządowej. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB , podobnie jak w latach poprzednich, był partnerem merytorycznym konferencji.

 

1 sala

Uczestnicy sesji plenarnej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 

W ramach konferencji odbyła się sesja plenarna i pięć sesji tematycznych. Na sesji plenarnej pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego wygłosili dwa referaty. Zaprezentowali w nich dane o środowisku gromadzone przez państwową służbę hydrogeologiczną (PSH) oraz doświadczenia z pilotażowego projektu wdrożenia narzędzi Oracle Business Intelligence na potrzeby realizacji zadań służby.

 

3 wysapienie pig

Piotr Gałkowski, Dorota Kaznecka-Pieńkosz i Anna Kostka (pierwsza z prawej) wygłaszają referat pt. Wykorzystanie narzędzi klasy BI na potrzeby wykonywania analiz hydrogeologicznych

 

Sesję plenarną zakończyło wystąpienie dr Małgorzaty Woźnickiej – zastępcy dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. państwowej służby hydrogeologicznej, która przedstawiła metodykę prognozowania sytuacji hydrogeologicznej na obszarze kraju, a także rekomendacje Komisji Europejskiej w tym zakresie.

 

4 wystawa

Stoisko wystawiennicze PIG-PIB – tu podczas przerw uczestnicy konferencji mogli porozmawiać z ekspertami państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej i zapoznać się z opracowaniami kartograficznym PIG-PIB

 

Drugi dzień konferencji był bardzo intensywny. Jednocześnie odbywało się pięć sesji tematycznych i warsztaty. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w sesjach: Wykorzystanie danych o środowisku, Wykorzystanie różnych technologii w pozyskiwaniu danych i Zasoby hydrologiczne i geologiczne.

 

5 t nalecz

Sesja Zasoby hydrologiczne i geologiczne zgromadziła liczne grono słuchaczy. Program sesji jednoznacznie wskazał, że została ona zdominowana przez PIG-PIB. Podczas sesji zostało wygłoszonych 9 referatów - autorami sześciu z nich byli pracownicy Instytutu. Moderatorem sesji był dr Tomasz Nałęcz - zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji (stoi z lewej)

 

Tekst i zdjęcia: Anna Bagińska

 

Prezentacje pracowników PIG-PIB:

Sesja plenarna

Sesje tematyczne