Dane geologiczne dla inwestycji infrastrukturalnych

Dane geologiczne, gromadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) w postaci analogowej i cyfrowej oraz przetwarzane i analizowane za pomocą systemów informacji przestrzennej, znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki traktujących o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Wybór i przygotowanie danych wejściowych (geologicznych, topograficznych i in.) odgrywają niezwykle ważną rolę m.in. w realizacji różnego typu inwestycji liniowych (drogi, gazociągi, sieci przesyłowe itp.). Szczególnie w początkowych etapach realizacji inwestycji mogą się przyczynić do minimalizacji błędów w projektowaniu, zmniejszenia ryzyka awarii i katastrof oraz optymalizacji kosztów inwestycji.

Odpowiednio pozyskane, uporządkowane i zweryfikowane dane geologiczne i topograficzne mogą być następnie wykorzystane do cyfrowego przetwarzania za pomocą zaawansowanych technologicznie systemów oprogramowania GIS, które zapewniają wszelkie funkcje potrzebne do projektowania inwestycji infrastrukturalnych.

Systemy oprogramowania umożliwiają także, szczególnie na wstępnych etapach realizacji inwestycji, przeprowadzenie analiz występowania potencjalnych kolizji przestrzennych, wynikających z wzajemnego oddziaływania na siebie wybranych elementów geologicznych (rodzaje gruntów, eksploatacja surowców mineralnych, osuwiska, wody podziemne), infrastruktury powierzchniowej (składowiska odpadów, drogi, rurociągi) i ochrony środowiska (obszary Natura 2000, parki krajobrazowe). Wyniki tego typu analiz, prowadzonych w różnych skalach i dla różnych obszarów, mogą stanowić uzupełnienie wielu typów dokumentacji tworzonych w trakcie realizacji inwestycji.

 

jkoc rid 

Jacek Kocyła przedstawia na konferencji Geoinżynieria w budownictwie przykłady analiz przestrzennych planowania i projektowania inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem danych PIG-PIB. Fot. Arch. Wyd. INŻYNIERIA

W dniach 9-10 listopada odbyła się w Krakowie VI Konferencja Geoinżynieria w budownictwie, zorganizowana przez Wydawnictwo INŻYNIERIA, której tematem były zagadnienia związane z branżą geotechniczną, uwzględniające również problematykę technologii wykorzystywanych do tworzenia infrastruktury liniowej (drogi, tunele). W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, wygłoszono 32 referaty.

Jednym z prelegentów był pracownik PIG-PIB, Jacek Kocyła, który wygłosił referat pt. Systemy informacji przestrzennej w realizacji inwestycji liniowych. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie wykorzystania zintegrowanych danych geologicznych i systemów informacji przestrzennej dla projektowych faz realizacji inwestycji liniowych. Zaprezentował także główne założenia przedsięwzięcia Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w budownictwie, którego głównym celem jest przygotowanie Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Przedsięwzięcie to jest jednym z punktów krajowego programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID), realizowanego przez PIG-PIB, AGH i Politechnikę Warszawską.

Tekst: Jacek Kocyła

Zdjęcie: Arch. Wyd. INŻYNIERIA