PIG-PIB ma nowego dyrektora

Dr Sławomir Mazurek został powołany przez ministra środowiska na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Nowy szef Instytutu specjalizuje się w geologii złożowej i górnictwie.

Sławomir Mazurek ma wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zakładami wydobywczymi. Jako dyrektor generalny zarządzał Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie, później zaś Kopalnią Soli Kłodawa SA. Od września zeszłego roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska. Jest także przewodniczącym Komisji Zasobów Kopalin przy ministrze środowiska oraz wiceprzewodniczącym Rady Górniczej.

dyrektor 2 250 385

Dr Sławomir Mazurek - dyrektor PIG-PIB

Nowy dyrektor już wcześniej był związany z Instytutem przez swój udział w pracach Rady Naukowej PIG-PIB, w której zasiadał w latach 2015–2016. Był też współautorem projektu badawczego KBN „Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego”, realizowanego w PIG. Wyniki tej pracy zostały wykorzystane w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju i stały się podstawą do objęcia ochroną przed zagospodarowaniem obszarów występowania niektórych złóż węgla brunatnego.

Sławomir Mazurek jest doktorem nauk technicznych. Rozprawę doktorską („Metoda wyznaczania zasobów przemysłowych węgla brunatnego uwzględniająca wartość kopaliny w złożu”) obronił w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończył Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej (geologia górnicza) i w Szkole Głównej Handlowej (Podstawy prawne procesu inwestycyjnego). Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu geologii, geostatystyki, górnictwa odkrywkowego i inwestycji górniczych.

Tekst: Andrzej Rudnicki

Zdjęcie: Piotr Dobrzyński