Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Procesy diagenetyczne w skałach z pogranicza stref facjalnych ordowiku, skańskiej i szwedzko-łotewskiej (rejon Gdańsk-Prabuty) Krajowy 2007 2010
Geochemistry of the surface Baltic sediments - opracowanie i wydanie monografii Krajowy 2008 2011
Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski Krajowy 2005 2011
Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy nowych dróg krajowych i linii kolejowych Krajowy 2009 2011
Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód termalnych niecki podhalańskiej z uwzględnieniem transgranicznego przepływu wód Krajowy 2009 2011
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry) Krajowy 2008 2010
Ocena możliwości występowania cechsztyńskiej mineralizacji Cu-Ag na obszarze województw lubuskiego i wielkopolskiego na podstawie archiwalnych materiałów wiertniczych, w tym wierceń naftowych Krajowy 2009 2012
Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż węgla brunatnego Polski Krajowy 2009 2010
Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat zewnętrznych Krajowy 2007 2010
Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I Krajowy 2009 2010