Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Geośrodowiskowe uwarunkowania wykorzystania energii wód termalnych na obszarze niecki mogileńsko-łódzkiej z uwzględnieniem odziaływania eksploatacji na użytkowe poziomy wodonośne Krajowy 2022 2025
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony: bełchatowski, legnicki, łódzki i radomski– zadanie ciągłe PSG Krajowy 2022 2025
Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe Krajowy 2022 2025
SEMACRET - Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition (Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię) Międzynarodowy 2022 2025
Zeroemisyjna sieć ułatwiająca wdrażanie CCUS w klastrach przemysłowych / Zero Emission Network to facilitate CCUS uptake in industrial clusters (CCUS ZEN) Międzynarodowy 2022 2025
Wykonanie siedmiu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000: Kielce A, Kielce B, Kielce C, Łagów A, Łagów B, Łagów C i Łagów D Krajowy 2021 2026
Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 (zadanie ciągłe) Krajowy 2022 2026
Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM (REM) Międzynarodowy 2023 2027
GSEU – Służba Geologiczna dla Europy (A Geological Service for Europe) Międzynarodowy 2023 2027