100 LAT BIBLIOGRAFII GEOLOGICZNEJ POLSKI

biblio2

BIBLIOGRAFIA GEOLOGICZNA POLSKI OD 2006 ROKU

BIBLIOGRAFIA GEOLOGICZNA POLSKI 1989-2005

Wersja papierowa BGP za lata 1922-2005 dostępna w Czytelni


Bibliografia Geologiczna Polski ukazuje się od 1922 roku. Inicjatorką publikacji i wieloletnią jej autorką była Regina Danysz-Fleszarowa. Pierwszy numer BGP objął publikacje z lat 1914–1920.

W okresie II wojny światowej i bezpośrednio po wojnie ukazały się roczniki zbiorcze za lata 1938-39, 1940-44 i 1945-48. Do tych roczników, niekompletnych z powodu zawieruchy wojennej, opracowane zostały później tomy uzupełniające.

W latach sześćdziesiątych z inicjatywy R. Danysz-Fleszarowej powstały 2 retrospektywne tomy Bibliografii..., obejmujące lata 1750–1900 oraz 1900–1950. Zawierają one te publikacje, które z różnych powodów nie zostały umieszczone we wcześniejszych rocznikach.

W latach 1989–2005 BGP była tworzona w oparciu o program CDS/ISIS, który ułatwił w znaczny sposób zarówno proces opracowania bibliografii (tworzenie indeksów, dzielenie materiału i szeregowanie alfabetyczne), jak i wyszukiwanie danych. Od 2006 roku BGP opracowywana jest jako baza w systemie ALEPH.

BGP prezentuje dorobek naukowy środowiska polskich geologów. Obejmuje publikacje zarówno wydawane w kraju, jak i w miarę możliwości, zagraniczne. Zawiera prace z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane prace z dziedzin pokrewnych, takich jak: geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia itp. Opracowywane są w niej monografie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, recenzje oraz prace popularnonaukowe.