Atlas (wydany w 2005) obejmuje mapy zawartości podstawowych frakcji ziarnowych oraz mapę średniej średnicy ziaren i wysortowania osadów, a także mapy zawartości i składu minerałów ciężkich. Analiza parametrów litologicznych była podstawą wyznaczenia obszarów perspektywicznych surowców okruchowych w polskich obszarach morskich. W południowym Bałtyku istnieją perspektywy surowcowe dla kruszywa piaskowego i piaskowo-żwirowego, piasków szklarskich, minerałów ciężkich i bursztynu.

Atlas (wydany w 1994) obejmuje polską strefę ekonomiczną Morza Bałtyckiego. W próbkach osadów z 368 stacji badawczych oznaczono zawartości Corg., Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V i Zn. Wykonano także analizę uziarnienia osadów. Pozwoliło to na oszacowanie stanu geochemicznego powierzchniowej warstwy osadów oraz określenie zmian, jakie zaszły na skutek intensywnego rozwoju działalności gospodarczej w zlewisku Morza Bałtyckiego w okresie ostatnich 100-150 lat.

Zawiera obszerną kolekcję okazów malakofauny (ślimaki i małże) i mikrofauny (małżoraczki i otwornice) z osadów czwartorzędowych południowego Bałtyku. W bazie znajdują się informacje o podziale systematycznym wyróżnionych gatunków mięczaków oraz ich opis diagnostyczny, zdjęcia, wymagania ekologiczne i występowanie. Dostęp do danych odbywa się za pośrednictwem specjalnej aplikacji wyposażonej w mechanizmy przeglądania, wyszukiwania oraz sortowania danych.

grafika ilustracyjnaMapę w wersji cyfrowej (ArcGIS) wykonano na podstawie 12 arkuszy Mapy geologicznej dna Bałtyku w skali 1:200 000.