II Międzynarodowa Konferencja Programu ASTRA

II Międzynarodowa konferencja Programu ASTRA odbyła się w dniach 26-28 października 2006 roku w siedzibie Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Sopotu. Podstawowym celem konferencji było wywołanie wzrostu świadomości na temat zmian klimatycznych w rejonie Morza Bałtyckiego oraz prezentacja badań dotyczących skutków zmian klimatu na badanym obszarze.

Konferencja została organizowana w ramach projektu ASTRA: Kierunki rozwoju i strategie adaptacyjne dotyczące zmian klimatycznych w regionie Morza Bałtyckiego (Developing Policies and Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program Interreg IIIB/BSR) oraz środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym założeniem projektu ASTRA jest oszacowanie skutków globalnych zmian klimatycznych w regionie Morza Bałtyckiego oraz wypracowanie polityk i strategii dotyczących adaptacji do zachodzących zmian. W projekcie analizowane są takie zagrożenia wynikające ze zmian klimatu jak ekstremalne temperatury, susze, wezbrania sztormowe, sztormy zimowe i powodzie. II konferencja projektu była poświęcona głównie zagrożeniom powodziowym obszarów przybrzeżnych.

Adresatami konferencji i seminarium byli planiści, decydenci, politycy, naukowcy oraz zainteresowane grupy społeczne. W konferencji wzięło udział 101 uczestników z niemal wszystkich krajów biorących udział w projekcie ASTRA: Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy i Polski.Dialog z lokalnymi i regionalnymi decydentami i planistami jest bardzo ważny, gdyż od nich zależy wypracowywanie średnio- i długoterminowych strategii adaptacji uwzględniających skutki zmian klimatu. Aby zapoczątkować taki proces w regionie Morza Bałtyckiego, w programie konferencji wyodrębniona została specjalna sesja seminaryjna poświęcona polityce adaptacyjnej, podczas której uczestnicy mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusji oraz wymiany opinii na temat bieżących, planowanych i możliwych rozwiązań dotyczących strategii adaptacji.

Seminarium było prowadzone przez specjalistów z instytucji zaangażowanych w proces dialogu i transferu technologii między placówkami naukowymi i zarządzającymi (TuTech Innovation z Hamburga, HafenCity University z Hamburga, Univerity of Applied Sciences Eberswalde – UASE we współpracy z Center for Urban and Regional Studies CURS, Helsinki University of Technology oraz Environmental Centre for Administration and Technology ECAT z Litwy).

Biuletyn projektu poświecony konferencji, prezentacje oraz raport z seminarium dostępne są na stronie projektu: http://www.astra-project.org/

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w dyskusji.

Dorota Kaulbarsz

 

Program konferencji:   astra_II_konf_program.pdf (113 KB)
Stakeholder workshop:   astra_II_konf_stakeholder.pdf (42 KB)

 

astra konf1

 astra konf2