emodnetProjekt EMODnet (European Marine Observation and Data Network - Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich) został zainicjowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnych zbiorów danych dotyczących całych basenów morskich. Projekt EMODnet składa się z sześciu grup tematycznych (Geology, Biology, Chemistry, Hydrography, Physical Parameters, Sea-bed Habitats). Każdy projekt opisuje procesy i technologie oraz przybliża koszty realizacji w pełni funkcjonującej Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego.

 

geo seas logoGeo-Seas jest międzynarodową e-infrastrukturą zbudowaną z 26 centrów danych zlokalizowanych w 17 nadmorskich krajach europejskich (Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy). Ośrodki te udostępniają morskie dane i metadane geologiczne i geofizyczne (np. mapy).

 

machu logoW latach 2007 - 2009 Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego uczestniczy w projekcie współfinansowanym z programu Komisji Europejskiej „Culture 2000”. Projekt o akronimie MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater. Developing, implementing and combining techniques to locate, monitor and protect cultural heritage and making it accessible for the benefit of the people) dotyczy w swej istocie ochrony i zarządzania podwodnym dziedzictwem kulturowym, a także analizuje rozwój, zastosowanie i połączenie technik w celu zlokalizowania, monitorowania i ochrony dziedzictwa kulturalnego oraz jego udostępniania dla dobra społeczeństwa.

II Międzynarodowa konferencja Programu ASTRA odbyła się w dniach 26-28 października 2006 roku w siedzibie Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Sopotu. Podstawowym celem konferencji było wywołanie wzrostu świadomości na temat zmian klimatycznych w rejonie Morza Bałtyckiego oraz prezentacja badań dotyczących skutków zmian klimatu na badanym obszarze.

Projekt ASTRA realizowany jest w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B/BSR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Partnerem wiodącym projektu jest Fińska Służba Geologiczna, współpraca obejmuje instytucje badawcze i planistyczne z krajów regionu Morza Bałtyckiego: Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Szwecji.