Co to jest ASTRA?

Projekt ASTRA realizowany jest w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B/BSR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Partnerem wiodącym projektu jest Fińska Służba Geologiczna, współpraca obejmuje instytucje badawcze i planistyczne z krajów regionu Morza Bałtyckiego: Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Szwecji.

Ramy czasowe projektu to czerwiec 2005 – grudzień 2007. Planowane rezultaty projektu obejmują opracowanie wyników badań nad skutkami zmian klimatu oraz strategiami adaptacji w rejonie Morza Bałtyckiego, jak również wypracowanie metod i narzędzi dla potrzeb planowania przestrzennego, uwzględniających długoterminowy wpływ zmian klimatu na środowisko i sferę socjoekonomiczną.

Jednym z efektów będzie dokument zawierający propozycje rozwiązań adaptacyjnych - „Panbałtycka” strategia adaptacji i łagodzenia skutków zmian klimatu.

Prace projektu podzielono na trzy pakiety robocze o sprecyzowanych celach strategicznych:

  1. Strategia adaptacji na potrzeby planowania przestrzennego. 
    cel: oszacowanie wpływu zmian klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym.

  2. Rozpowszechnianie. 
    cel: prezentacja wyników badań klimatycznych w rejonie Morza Bałtyckiego, dyskusja nad skutkami zmian klimatu.

  3. Rozwój strategii i metod adaptacji dla rejonu Morza Bałtyckiego. 
    cel: przełożenie wyników badań na konkretne wskazówki dla decydentów, wypracowanie strategii odpowiadających potrzebom poszczególnych krajów i obszarów.

Oficjalna strona projektu ASTRA - http://www.astra-project.org

Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego przystąpił do projektu ASTRA w listopadzie 2005 roku i jest odpowiedzialny za realizacje postawionych zadań w odniesieniu do lokalnego obszaru opracowania, obejmującego gminy: Sopot, Gdańsk oraz część gminy Pruszcz Gdański (mapka poniżej).

 

astra obszar1

 

Lokalne skutki zmian klimatycznych, analizowane w czasie realizacji projektu to przede wszystkim: zmiany poziomu morza, zmiany nasilenia i częstotliwości wezbrań sztormowych, zmiany poziomu wód gruntowych i ich zasolenia, zmiany nasilenia i częstotliwości zdarzeń powodziowych, zmiany częstotliwości występowania i długości trwania okresów o anomalnie niskich i wysokich wartościach opadach atmosferycznych. W celu wypracowania strategii adaptacji i złagodzenia skutków postępujących zmian klimatycznych niezbędna jest współpraca z lokalnymi partnerami, która polega na wzajemnej wymianie informacji oraz dyskusji podczas wspólnych spotkań i warsztatów organizowanych w ramach projektu

Projekt ASTRA stanowi kontynuację i rozszerzenie wcześniejszego projektu SEAREG - Sea Level Change Affecting the Spatial Development in the Baltic Sea Region

 

Dorota Kaulbarsz