wgzwp1W 2008 roku w regionalnej pracowni państwowej służby hydrogeologicznej, w ramach jednego z zadań PSH, podjeto próbę opracowania modeli przestrzennych dla wybranego udokumentowanego GZWP w skali szczegółowej. Dodatkowo, w trakcie realizacji prac, dokonano oceny przydatności i możliwości wybranych aplikacji dla opracowania modeli przestrzennych GZWP. Oceniono również możliwość wykorzystania modeli przestrzennych głównych zbiorników wód podziemnych jako efektywnego narzędzia w gospodarowaniu wodami podziemnymi oraz analizowaniu zachodzących zmian w ilości i jakości wód podziemnych.

GZWP Nr 110 – Pradolina Kaszubska położony jest w północnej części województwa pomorskiego. Obszar zbiornika, o powierzchni 146,95 km2 obejmuje wschodni odcinek pradoliny Redy-Łeby i pradolinę Kaszubską, stanowiącą część Pobrzeża Kaszubskiego. Obie pradoliny łączą się ze sobą w rejonie Redy i stanowią zwartą jednostkę morfologiczną. W oparciu o granice morfologiczne tej jednostki został wyznaczony GZWP nr 110: od Strzebielina na zachodzie, do ujścia Redy – na północy i basenów portowych w Gdyni na wschodzie.

panorama pradolina kaszubska
Pradolina Kaszubska. Widok od strony Mrzezina.

W granicach województwa pomorskiego wyznaczono 19 zbiorników, z których 6 rozprzestrzenia się także na terenach sąsiednich województw. Łączna powierzchnia zbiorników położonych w obrębie województwa pomorskiego wynosi ok. 5505 km2, a obszarów ochronnych ok. 6431 km2.


Jednym z ważniejszych zadań polityki państwa jest ochrona wód podziemnych przed degradacją zasobową i jakościową oraz tworzenie warunków racjonalnego nimi gospodarowania. Osiągnięcie tego celu realizowane jest m.in. poprzez koncepcję ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Została ona wypracowana w drugiej połowie lat 80. przez zespół hydrogeologów pod kierownictwem prof. A. S. Kleczkowskiego.