Pracowania służby hydrogeologicznej w Oddziale Geologii Morza w Gdańsku realizuje zdania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w regionie wodnym Dolnej Wisły i na obszarze zlewni Pregoły.

piezometr-miniWody podziemne, z uwagi na powszechność występowania oraz wysoką jakość są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Z powodu ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości zanieczyszczeniami przedostającymi się z powierzchni ziemi, konieczna jest ich szczególna ochrona. Ochrona ta realizowana jest między innymi przy wykorzystaniu sieci punktów monitorujących zarówno stan jakościowy, jak i ilościowy wód podziemnych.

Ramowa Dyrektywa Wodna, ustanawiajaca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zobowiazuje kraje Unii Europejskiej do skoordynowanych działań w zakresie wód śródlądowych, w tym wód podziemnych. Na jej mocy w Polsce wyodrebniono 161 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), z ang. Groundwater Bodies (GWB), tj. jednostek, dla których będzie określony  stan ilościowy i chemiczny (jakościowy) oraz prowadzone będą analizy presji antropogenicznych.

beata pomSieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych na terenie Polski została zorganizowana i jest prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny od 1972 roku. Jej zadaniem jest dokumentowanie dynamiki i chemizmu wód podziemnych na terenie kraju celem ochrony ich zasobów przed nadmierną eksploatacją i degradacją.

Badania i obserwacje wód podziemnych w ramach Trójmiejskiej Sieci Obserwacyjnej (baza danych TSO) prowadzone były na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku od końca lat 70. ubiegłego wieku. Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego przejął obserwacje w roku 1990 a od roku 1991 prowadził je w cyklu miesięcznym.