logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 61 do 75 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach 264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach. 181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - etap I. Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce. 578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin. 193/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D
Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania. 408/2008/WN-07/FG-GO-TX/D
Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. 454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D
Rejestr zmian klimatycznych o wysokiej rozdzielczości w ostatnich tysiącleciach w świetle analiz osadów biogenicznych, badań dendrochronologicznych i izotopowych 133/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża. 253/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie rejestru zasobów i przygotowanie materiałów do bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. 420/2009/Wn-07/FG-sm-tx/D
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych. 303/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych 397/2015/Wn-07/FG-sm-dn/D
Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 879/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie działań przez państwową służbę geologiczną w związku z wystąpieniem geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof naturalnych (prace interwencyjne) 35/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych. 176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D