logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 91 do 105 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 120 arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MHP. 463/2007/Wn-07/FG-sm-tx/D
Opracowanie i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich Polski w skali 1:50 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG 471/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Ocena potencjału, bilasu cieplnego i prespektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce 122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D
Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV. 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB 309/2021/Wn-07/FG-go-DN/D
Monografia: Budowa Geologiczna Polski 474/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Monitoring osiadania powierzchni terenu w 3 wybranych lokalizacjach poszukiwań gazu łupkowego - projekt pilotażowy. 500/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D 913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D
Monitoring geodynamiczny Polski 182/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 10.08.2018 r.
Modernizacja systemu informatycznego MIDAS wraz z blokiem systemu gospodarki surowcami mineralnymi i jego udostępnianie na stronie www.pgi.gov.pl. 863/2005/Wn-07/FG-sm-tx/D
Mineralne surowce odpadowe na hałdach dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin Sudetów - baza danych wraz z mapami geochemicznymi wybranych rejonów w skali 1:10 000 874/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D
Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami - II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi: opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od wód podziemnych 318/2017/Wn-07/FG-hg-dn/D
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, etap V lata 2008 - 2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące. 378/2008/Wn-07/FG-kg-tx/D
Mapa geologiczno-glebowa w skali 1:25 000 (pilotaż i metodyka) 167/2010/Wn-07/FG-kg-tx/D
Kompleksowa, geofizyczno-geologiczna interpretacja nowego zdjęcia całkowitego pola magnetycznego Ziemi na obszarze Sudetów i ich przedpola 885/2013/Wn-07/FG-BP-DN/D