budynek Państwowego Instytutu Geologicznego położony przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie 

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Został utworzony 30 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP.

Dzięki badaniom prowadzonym przez Instytut zostały odkryte najważniejsze polskie złoża surowców mineralnych – miedzi, srebra, siarki rodzimej, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennej, soli potasowych, rud żelaza, tytanu, wanadu, cynku, ołowiu.

Historia Państwowego Instytutu Geologicznego >>

Zgodnie z ustawą „Prawo geologiczne i górnicze” PIG-PIB wypełnia zadania państwowej służby geologicznej. Zadania służby są ściśle określone w tej ustawie, a także w ustawie „Prawo wodne”. Nadzór nad Instytutem pełni Minister Klimatu i Środowiska.

W lutym 2009 r. w uznaniu zasług Instytutu dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, Rada Ministrów przyznała PIG status Państwowego Instytutu Badawczego. 

W głównej siedzibie w Warszawie i 7 jednostkach regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław) zatrudnionych jest nieco ponad 900 osób. Większość pracowników to geolodzy różnych specjalności – 135 osób posiada stopnień naukowy doktora, a 22 osoby doktora habilitowanego.

Nasze kluczowe działania obejmują trzy obszary: ENERGIA, SUROWCE I ŚRODOWISKO.

Filar ENERGIA to obszar działań, które prowadzimy na rzecz transformacji energetycznej. Realizowane przez nas projekty są ukierunkowane na zwiększenie w mixie energetycznym roli energetyki ze źródeł odnawialnych – wód termalnych oraz energii zgromadzonej w gruncie. To także wsparcie w zakresie rozpoznania budowy geologicznej pod kątem struktur do podziemnego magazynowania surowców energetycznych.

Działania w obszarze SUROWCE mają na celu wspieranie realizacji celów Polityki Surowcowej Państwa. Dotyczą one przede wszystkim oceny potencjału zasobów surowców mineralnych w kraju, a także ewidencji złóż kopalin i ich ochrony. To również działania w kierunku rozpoznania i bilansowania wód podziemnych.

Filar ŚRODOWISKO obejmuje działania wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju. Wszechstronne badania są ukierunkowane na ocenę stanu środowiska, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń geologicznych i antropogenicznych, wspieranie adaptacji do zmian klimatu, a także zapewnianie bezpieczeństwa realizacji inwestycji strategicznych.

Naszym priorytetem jest także wszechstronne upowszechnianie wiedzy geologicznej przy wykorzystaniu różnych kanałów informacyjnych.

W imieniu Skarbu Państwa gromadzimy dane geologiczne z terenu całego kraju. Dane te, w większości w postaci cyfrowej, są udostępniane przez Narodowe Archiwum Geologiczne i specjalistyczne bazy danych. Jesteśmy koordynatorem i głównym wykonawcą szeregu cyfrowych seryjnych i tematycznych map geologicznych.

Prowadzimy specjalistyczne laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą wiodących światowych producentów. Laboratorium Chemiczne, Centrum Badań Gruntów i Skał oraz Zespół Poboru Próbek Środowiskowych posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

PIG-PIB każdego roku współpracuje z około 200 krajowymi podmiotami. Kluczową rolę odgrywa współpraca z administracją państwową. Ponadto współpraca jest prowadzona z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi, firmami prowadzącymi działalność w zakresie geologii oraz wykonującymi usługi inne niż geologiczne.

Współpracujemy z ośrodkami geologicznymi z kilkudziesięciu krajów świata. Jesteśmy członkiem EuroGeoSurveys, organizacji zrzeszającej europejskie służby geologiczne. Uczestniczymy w przygotowaniu opracowań realizowanych pod jej patronatem oraz bierzemy czynny udział w pracach grup eksperckich, których celem jest doradzanie odpowiednim strukturom Komisji Europejskiej. Współpracujemy zarówno ze służbami geologicznymi, instytucjami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, jak i z międzynarodowymi organizacjami badawczymi.