Przegląd Geologiczny (2015-10-2) tom 63

pg okl 1 2015 10 2pg okl 4 2015 10 2

 

887
pdf Rezultaty badań eksperymentalnych i modelowania hydrogeochemicznego efektów interakcji między gazami kwaśnymi (CO2 i H2S) a środowiskiem geologicznym wybranych skał GZW (1.12 MB)
Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska

 

893
pdf Identyfikacja systemu krążenia wód podziemnych w procesie ustalania zasobów odnawialnych na przykładzie zlewni Redy i Zagórskiej Strugi (984 KB)
Mirosław Lidzbarski

 

901
pdf Badania hydrogeologiczne na wybrzeżu klifowym w diagnozowaniu i prognozowaniu geozagrożeń (1005 KB)
Mirosław Lidzbarski, Ewa Tarnawska

 

908
pdf Charakterystyka hydrogeochemiczna wód siarczkowych rejonu Solca-Zdroju (851 KB)
Iwona Lipiec, Beata Wiktorowicz

 

912
pdf Chemizm wód źródeł w zlewni Markowego Potoku, Babiogórski Park Narodowy (434 KB)
Małgorzata Malata, Jacek Motyka

 

919
pdf Nowa metoda pomiaru współczynnika filtracji osadów dennych (494 KB)
Marek Marciniak, Łukasz Chudziak

 

926
pdf Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej na obszarze Małopolski. Część I (301 KB)
Justyna Mazurkiewicz, Ewa Kmiecik, Barbara Tomaszewska

 

931
pdf Wyznaczanie punktów monitoringu badawczego wód podziemnych na podstawie czasu wymiany wód w zlewniach objętych badaniami modelowymi (636 KB)
Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk

 

935
pdf Monitoringowe badania źródeł Wyżyny Lubelskiej i Roztocza (1010 KB)
Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Beata Zielińska

 

940
pdf Złoty Stok – niedoszłe uzdrowisko sudeckie z wodami arsenowymi (373 KB)
Agata Mickiewicz, Henryk Marszałek, Wojciech Ciężkowski, Elżbieta Szumska

 

944
pdf Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych na potrzeby eksploatacji gazu z formacji łupkowych na obszarze objętym pracami poszukiwawczo-rozpoznawczymi (860 KB)
Józef Mikołajków, Magdalena Nidental, Małgorzata Woźnicka

 

950
pdf Chemizm wód zlewni Kamieńczyka w Sudetach na tle badań systemów przepływu wód podziemnych (474 KB)
Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński, Stanisław Staśko

 

955
pdf Modernizacja bazy danych GIS „Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych” – założenia metodyczne, aktualny stan realizacji (583 KB)
Grzegorz Mordzonek, Elżbieta Przytuła

 

958
pdf Prezentacja danych hydrogeologicznych na portalu e-psh – stan obecny i perspektywy rozwoju (670 KB)
Grzegorz Mordzonek, Dorota Węglarz

 

963
pdf Zmiany stężenia jonu chlorkowego w Wiśle w Krakowie (268 KB)
Jacek Motyka, Kamil Juśko, Agata Kasprzak

 

967
pdf Metody analityczne stosowane w ocenie odporności systemów hydrogeologicznych na zanieczyszczenia antropogeniczne (492 KB)
Joanna Najman, Tomasz Kotowski, Jarosław Bielewski, Ireneusz Śliwka

 

972
pdf Porowatość wapieni jurajskich w profilu pionowym rejonu ujęcia Łobodno k. Kłobucka (533 KB)
Grzegorz Nikiel, Jolanta Sobik-Szołtysek

 

976
pdf Zawartość trytu i skład izotopowy tlenu w płytkich wodach podziemnych w punktach badawczych krajowej sieci monitoringu (728 KB)
Zbigniew Nowicki, Paweł M. Leśniak, Andrzej Wilamowski

 

981
pdf Balneoterapeutyczne wykorzystanie solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” (531 KB)
 Kajetan d’Obyrn, Lucyna Rajchel

 

985
pdf Oddziaływanie termiczne budynku wielkogabarytowego na wody podziemne w rejonie stacji badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1.05 MB)
Monika Okońska, Michał Oleksiewicz, Marek Marciniak

 

992
pdf Badania diagnostyczne wnętrza studni wierconych za pomocą inspekcji telewizyjnej na przykładzie doświadczeń z Łodzi i okolic (392 KB)
Wanda Piąstka, Ewa Styrkowiec

 

997
pdf Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami chloroorganicznymi w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy (503 KB)
Dorota Pietrucin, Mariusz Czop

 

1002
pdf Hydrogeologia dla rolnictwa i wsi – wspomnienie dawnej organizacji i osiągnięć (48 KB)
Aleksander Piórek

 

1004
pdf Problemy ochrony złóż surowców balneologicznych a planowanie przestrzenne na przykładzie złoża torfu Kołobrzeg (2.22 MB)
Lech Poprawski, Mirosław Wąsik, Krzysztof Chudy

 

1011
pdf Ocena agresywności wód podziemnych w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku (556 KB)
Dorota Porowska

 

1015
pdf Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych rejonu Przylądka Rozewie na podstawie badań ich naturalnych wypływów (597 KB)
Dawid Potrykus

 

1021
pdf Organizacja monitoringu badawczego i jego znaczenie dla oceny stanu jednolitych części wód podziemnych i programów służących osiągnięciu celów środowiskowych (743 KB)
Jan Prażak, Małgorzata Woźnicka

 

1027
pdf Programy prac i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na potrzeby przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – założenia metodyczne, stan realizacji przedsięwzięcia (943 KB)
Elżbieta Przytuła

 

1033
pdf Inwersja hydrochemiczna i wiekowa wód podziemnych na obszarze GZWP nr 401 (Zbiornik Niecka Łódzka) (478 KB)
Andrzej Rodzoch, Katarzyna Karwacka

 

1037
pdf Zasilanie i drenaż wód podziemnych GZWP nr 401 (Zbiornik Niecka Łódzka) w świetle badań modelowych (1.28 MB)
Andrzej Rodzoch, Karolina Pazio-Urbanowicz

 

1042
pdf Polska w projekcie World Karst Aquifer Mapping Project (WOKAM) (260 KB)
Jacek Różkowski, Dorota Grabala, Adam Polonius

 

1047
pdf Problem zasobów wód podziemnych (70 KB)
Andrzej Sadurski, Lech Śmietański

 

1053
pdf Rola obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych w ocenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w świetle wymagań Eurokodu 7 (618 KB)
Marta Sokołowska, Edyta Majer, Monika Skrzeczkowska

 

1059
pdf Problematyka wyznaczania granic złóż wód leczniczych, termalnych i solanek (347 KB)
Jakub Sokołowski, Lesław Skrzypczyk, Agnieszka Malon

 

1063
pdf Uwarunkowania środowiskowe rozwoju torfowisk na Polesiu Wołyńskim w obrębie Ukrainy (386 KB)
Tatiana Solovey

 

1068
pdf Zastosowanie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ochronie wód podziemnych (284 KB)
Marek Sołtysiak, Dominika Dąbrowska, Monika Kupiec

 

1074
pdf Ocena podatności na zagrożenia wód podziemnych metodą DRASTIC we wschodniej części Drawieńskiego Parku Narodowego (958 KB)
Ewelina Stańczak

 

1080
pdf Ocena zmian stężenia chlorków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój przy zastosowaniu metod statystycznych (286 KB)
Paweł Suchy, Dominika Dąbrowska, Rafał Kucharski

 

1085
pdf Sezonowa zmienność temperatur wód podziemnych drenowanych przez wybrane źródła w Karpatach wewnętrznych (667 KB)
Marzena Szostakiewicz-Hołownia

 


1091
pdf Rola zwietrzeliny w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych zlewni fliszowej (1.42 MB)
Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Jerzy J. Małecki

 

1099
pdf Wpływ wybranych torfowisk na kształtowanie składu chemicznego płytkich wód podziemnych Drawieńskiego Parku Narodowego (518 KB)
Karolina Ścibior, Paweł Rydelek, Marcin Stępień

 

1105
pdf Zagadnienie parametryzacji hydrogeologicznej regionalnych modeli ustalonego przepływu wód podziemnych (817 KB)
Lech Śmietański, Sławomir Filar, Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka, Aneta Tokarska

 

1111
pdf Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych – cele i założenia projektu (60 KB)
Barbara Tomaszewska

 

1115
pdf Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala (924 KB)
Barbara Tomaszewska, Bogusław Bielec, Maciej Miecznik

 

1122
pdf Występowanie bakterii siarkowych a jakość wód podziemnych ujęcia Osowa (302 KB)
Alina Wargin, Martyna Marchelek

 

1125
pdf Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT (572 KB)
Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik

 

1131
pdf Perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej (1.74 MB)
Beata Wiktorowicz, Iwona Lipiec, Marcin Kos, Tomasz Młyńczak

 

1135
pdf Podatność naturalna i specyficzna wód podziemnych na obszarach rolniczych (596 KB)
Sebastian Zabłocki

 

1140
pdf Koncepcja metody identyfikacji wymuszeń związanych z górną powierzchnią brzegową systemów wodonośnych z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej (503 KB)
Daniel Zaszewski

 

1145
pdf Skład chemiczny wód nadosadowych i roztworów porowych w osadach jeziora Wigry (369 KB)
Robert Zdechlik, Urszula Aleksander-Kwaterczak

 

1150
pdf Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych (289 KB)
Robert Zdechlik, Barbara Tomaszewska, Marta Dendys, Leszek Pająk

 

1155
pdf Analiza współzależności stężenia jonów w wodach podziemnych i ciśnienia piezometrycznego w punktach monitoringowych nr 6, 226 i 581 sieci obserwacyjno-badawczej PIG-PIB w wieloleciu 1991–2014 (424 KB)
Monika Zielińska-Sitkiewicz, Agnieszka Kowalczyk

 

1161
pdf Rozpoznanie udziału wód podziemnych w odpływie ze zlewni rzecznej średniej wielkości (655 KB)
Damian Zięba, Tomasz Michalczyk, Dominika Bar, Marcin Jaszczur, Anna Żurek, Przemysław Wachniew

 

OGŁOSZENIA

 

pdf PSH – Państwowa Służba Hydrogelogiczna (1.68 MB)

 

pdf TRT – Test Reakcji Termicznej (530 KB)

 

pdf PIG-PIB
Nowoczesne Techniki Laboratoryjne (1.68 MB)

 

pdf SPONSORZY (726 KB)