pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2019 do 31.07.2019

Przez 56 pobrań

Pobierz (pdf)

komunikat-4a-2019.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2019 do 31.07.2019

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 maja do 31 lipca 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

 

W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych, w wyniku panujących wysokich temperatur i niewielkich sum opadów zwłaszcza w czerwcu i lipcu, nastąpiło obniżenie poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł w porównaniu  do stanu udokumentowanego w drugim kwartale hydrologicznym br.

 

Poziom wód podziemnych

 W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym obniżenie się średniego poziomu zwierciadła wody nastąpiło w 74% analizowanych punktów obserwacyjnych i dotyczyło niemal całego kraju z wyjątkiem części południowej i południowo-wschodniej. Podniesienie się zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego nastąpiło w tym czasie w przypadku około 25% analizowanych punktów. W przypadku ponad 1% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z drugiego kwartału br. hydrologicznego.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym również w większości analizowanych studni i piezometrów (około 87%) nastąpiło obniżenie średniego położenia ustabilizowanego zwierciadła wody. Wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w ponad 11% analizowanych punktów. W przypadku około 2% punktów obserwacyjnych średnia głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody w trzecim kwartale br. nie uległa zmianie w stosunku do stanu z poprzednio analizowanego okresu.

W studniach ujmujących wody podziemne występujące w głęboko położonych poziomach wodonośnych zaznaczyła się taka sama tendencja – obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło na terenie prawie całego kraju i odnotowane zostało w 82% obserwowanych studni, podczas gdy wyższe położenie zwierciadła stwierdzono w przypadku 12% studni. W pozostałych studniach położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nie zmieniło się w stosunku do stanu zaobserwowanego w drugim kwartale br.

Wydajności większości monitorowanych źródeł znajdujących się w południowej części kraju w omawiany okresie również uległy zmniejszeniu w odniesieniu do stanu z drugiego kwartału br. hydrologicznego. Stan taki odnotowano w przypadku 8 spośród 13 obserwowanych źródeł. Były to źródła znajdujące się w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Wzrost średnich wydajności nastąpił w tym czasie w przypadku 5 źródeł znajdujących się w województwach: dolnośląskim, małopolskim i podkarpackim.

 

  Punkty monitoringu wód podziemnych

 Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w okresie 1.05 do 31.07.2019 r.

 

 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

 Mimo obserwowanego w minionym kwartale obniżania się poziomu wód podziemnych wielkość rezerw zmiennych zasobów wód podziemnych w warstwach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w trzecim kwartale br. utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (ponad 89%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). W ponad 7% punktów obserwacyjnych poziom rezerw zawierał się w przedziale od 0 do 20% w odniesieniu do NNG. Lokalnie w rejonie miejscowości Aleksandria (woj. śląskie), Płock (woj. mazowieckie), Szubin (woj. kujawsko-pomorskie), Wólka Rokicka (woj. lubelskie), Łącznik (woj. opolskie) oraz Koło (woj. wielkopolskie) średni poziom wód gruntowych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG.

 

  komunikat 3a 2019 ryc2

 Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w okresie od 1.05 do 31.07.2019 r.

 Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Stopniowe obniżanie się poziomu wód podziemnych, które następowało w czasie całego trzeciego kwartału br. spowodowało, że zjawisko niżówki hydrogeologicznej, które w maju i czerwcu występowało jedynie lokalnie pod koniec kwartału zaczęło się nasilać, w wyniku czego w zachodniej oraz południowo-zachodniej części kraju przybrało charakter regionalny obejmując swym zasięgiem przeważającą część województw lubuskiego i wielkopolskiego oraz centralne i południowo-wschodnie obszary województw dolnośląskiego i opolskiego. Lokalnie obniżenie poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego odnotowano również na obszarze województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

 

komunikat

 Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w okresie od 1.05 do 31.07.2019 r.