pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.05.2017 - 31.07.2017 Popularny

609 pobrań

Pobierz (pdf)

Komunikat 6a_2017.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.05.2017 - 31.07.2017

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1.05.2017 do 31.07.2017 r. Charakterystyka została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

 

Poziom wód podziemnych

W III kwartale bieżącego roku hydrologicznego w większości wybranych reprezentatywnych punktów pomiarowych sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB, nastąpił wzrost średniego poziomu wód podziemnych. Tendencja wzrostowa dominowała przede wszystkim w obrębie systemów wodonośnych o zwierciadle swobodnym oraz głęboko położonych poziomów wodonośnych o zwierciadle napiętym (systemy wodonośne o niezmienionym antropogenicznie charakterze). W pierwszym przypadku wyższe, niż w poprzednim kwartale, położenie swobodnego zwierciadła wód stwierdzono w niemal 59% punktach obserwacyjnych na terenie kraju. Obniżenie poziomu wód gruntowych nastąpiło w tym czasie w ponad 39% analizowanych punktach pomiarowych. W przypadku głęboko położonych poziomów wodonośnych wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody zaobserwowano w 62% analizowanych punktów pomiarowych, podczas gdy obniżenie ciśnień piezometrycznych (obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody) nastąpiło w przypadku 28% studni pomiarowych. W przypadku płytszych systemów wód podziemnych o zwierciadle napiętym w omawiany kwartale zaznaczyła się tendencja przeciwna. W większości analizowanych studni i piezometrów (około 51%) nastąpiło obniżenie ciśnień piezometrycznych. Podniesienie się średniego poziomu ustabilizowanego zwierciadła wody stwierdzono w ponad 46% punktów pomiarowych.

kom 6a 2017 ryc1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w III kwartale roku hydrologicznego 2017

Wydajności źródeł

W III kwartale br. w większości monitorowanych źródeł nastąpiło obniżenie ich średniej wydajności. Sytuację taką stwierdzono w przypadku 69% źródeł. Wzrost wydajności w stosunku do stanu z poprzedniego kwartału nastąpił w tym czasie w przypadku 23% obserwowanych źródeł.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych warstw wodonośnych o zwierciadle swobodnym podczas III kwartału br. utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów pomiarowych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

 

kom 6a 2017 ryc2

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lipcu 2017 r.

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W omawianym kwartale nie stwierdzono zagrożenia niżówką hydrogeologiczną występującego w skali regionalnej. W większości punktów obserwacyjnych (około 93%) zwierciadło wody podziemnej i wydajności źródeł znajdowały się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), w tym w przypadku 74% punktów pomiarowych odnotowano stan wyższy od stanu SNG. Obniżenia średniego położenia zwierciadła wód i wydajności obserwowanych źródeł poniżej granicy SNO występowały jedynie lokalnie, głównie w północnej, centralnej i południowo-zachodniej części kraju.

W kwartale objętym niniejszą oceną bieżącej sytuacji hydrogeologicznej nie odnotowano zjawisk ekstremalnych, które mogłyby spowodować wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

kom 6a 2017 ryc3

Ryc. 3 Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lipcu 2017 r.