pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.08.2017 - 31.10.2017 Popularny

1078 pobrań

Pobierz (pdf, 5 MB)

Komunikat 7a_2017.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.08.2017 - 31.10.2017

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2017 r. Charakterystyka została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

Poziom wód podziemnych

W IV kwartale bieżącego roku hydrologicznego wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych zaznaczył się w około 50% wszystkich analizowanych reprezentatywnych punktów pomiarowych sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB. Wyższe położenie zwierciadła wód dominowało w tym czasie w obrębie systemów wodonośnych o zwierciadle napiętym i to zarówno w tych położonych płycej, jak i tych, których strop warstwy wodonośnej położony jest na głębokości większej niż 120 m p. p. t. w związku z czym uznawane są za systemy o niezmienionym antropogenicznie charakterze. W przypadku pierwszego z wymienionych systemów wzrost położenia ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych odnotowano w przypadku 57% punktów pomiarowych, natomiast obniżenie – w około 41% punktów. W przypadku głęboko położonych poziomów wodonośnych o zwierciadle napiętym wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody zaobserwowano w 58% analizowanych punktów pomiarowych, podczas gdy obniżenie ciśnień piezometrycznych (obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody) nastąpiło w przypadku 40% studni pomiarowych. W przypadku obu wymienionych systemów wodonośnych w 2% analizowanych punktów średni poziom wód w IV kwartale utrzymywał się na takim samym poziomie jak w kwartale poprzednim.

Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych podczas IV kwartału odnotowane zostało w ponad 48% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych.

 kom 7a 2017 ryc1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w IV kwartale roku hydrologicznego 2017

Wydajności źródeł

W większości monitorowanych źródeł w czasie IV kwartału nastąpiło zmniejszenie ich średnich wydajności. Sytuację taką stwierdzono w przypadku około 62% źródeł. Wzrost wydajności w stosunku do stanu z poprzedniego kwartału nastąpił w tym czasie w przypadku ponad 38% obserwowanych źródeł.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych warstw wodonośnych o zwierciadle swobodnym podczas IV kwartału br. nadal utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów pomiarowych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

 kom 7a 2017 ryc2

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2017 r.

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W omawianym kwartale nie stwierdzono zagrożenia niżówką hydrogeologiczną występującego w skali regionalnej. W większości punktów obserwacyjnych (około 95%) zwierciadło wody podziemnej i wydajności źródeł znajdowały się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), w tym w przypadku ponad 80% punktów pomiarowych odnotowano stan wyższy od stanu SNG. Obniżenia średniego położenia zwierciadła wód i wydajności obserwowanych źródeł poniżej granicy SNO występowały jedynie lokalnie, głównie w północnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju.

W kwartale objętym niniejszą oceną bieżącej sytuacji hydrogeologicznej nie odnotowano zjawisk ekstremalnych, które mogłyby spowodować wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

 kom 7a 2017 ryc3

Ryc. 3 Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w październiku 2017 r.